VD Anders Rabbes anförande inför extra bolagsstämma den 10 mars med anledning av poströstning

Report this content

Den 5 februari 2021 kallades aktieägarna i WntResearch AB (”WntResearch” eller ”Bolaget”) till en extra bolagsstämma som ska hållas onsdagen den 10 mars 2021, genom poströstning. Syftet med den extra bolagsstämman är att bemyndiga styrelsen att besluta om att genomföra den fullt säkerställda företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 55 MSEK som offentliggjordes den 5 februari 2021 samt genomföra erforderliga ändringar av bolagsordningens gränser. Med anledning av detta och att befintliga restriktioner omöjliggör ett fysiskt anförande på bolagsstämman ger VD Anders Rabbe härmed sitt anförande inför stämman.

Extra Bolagsstämma

Genomförandet av företrädesemissionen förutsätter att extra bolagsstämma den 10 mars 2021 dels beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om företrädesemissionen, dels beslutar att genomföra erforderliga ändringar av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier. För mer information om den extra bolagsstämman se pressmeddelande med kallelse som offentliggjordes den 5 februari 2021. Information om stämman finns även på bolagets hemsida www.wntresearch.com under fliken ”Bolagsstyrning” och sedan ”Bolagsstämma.

Bakgrund och motiv till företrädesemissionen

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi vars huvudsakliga läkemedelskandidat Foxy-5 prövas i den kliniska fas II-studien NeoFox på patienter med koloncancer stadium II-III. Syftet med Foxy-5 är att motverka att metastaser uppstår, d.v.s. att en tumör sprids till andra delar av kroppen.

Prekliniska data stöder hypotesen och kliniska fas 1-studier har definierat lämpliga doser av Foxy-5 och visat att substansen tolereras väl. I april 2019 lanserade WntResearch NeoFox-studien i Spanien och totalt medverkar idag 16 sjukhus i Spanien i studien. På grund av lägre initial inklusion av patienter än väntat öppnade studien också i Ungern på 12 sjukhus under 2020. Samtidigt slog Covid-19-pandemin till globalt, vilket avsevärt begränsade rekrytering av patienter. Full rekrytering av patienter har bara varit möjlig under några månader och då såg Bolaget både ett stort intresse att delta i studien och en god inklusion av patienter. Planerade studieaktiviteter beräknas nu återupptas under juni 2021 på totalt 28 sjukhus i Spanien och Ungern. Bolaget gör idag bedömningen att Covid-19-pandemin kommer att ha förskjutit tidsplanen med cirka 18 månader vid den planerade återstarten i juni 2021. NeoFox-studien bedöms därför behöva pågå för fullt under perioden juni 2021 - december 2022 innan en interimanalys (analys av data som genomförs innan datainsamlingen från studien har slutförts) av 120 patienter bedöms kunna genomföras för att få en första indikation på effekt av läkemedelskandidaten Foxy-5. Interimanalysen bedöms också kunna vägleda Bolaget i att fastställa slutligt antal patienter för att kunna slutföra studien och nå studiemålen med NeoFox-studien. Den finansiella effekten av Covid-19-pandemin beräknas öka de totala kapitalkraven i Bolaget med cirka 45 MSEK.

Vid full teckning i Företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 55 MSEK tillförs WntResearch en nettolikvid om cirka 45 MSEK. Emissionslikviden är huvudsakligen avsedd att användas för att genomföra NeoFox-studien under ytterligare 18 månader enligt ovan, täcka Bolagets löpande kostnader samt för att tillverka ytterligare studieläkemedel (Foxy-5) eftersom hållbarheten går ut på befintligt lager innan NeoFox-studien nu bedöms att kunna slutföras.

Emissionslikviden från teckningsoptioner som utges i Företrädesemissionen är avsedda att användas för att slutföra NeoFox-studien, intensifierad affärsutveckling med avstämningar av fortsatt klinisk utveckling med regulatoriska myndigheter, behandlande läkare/KOL (Key Opinion Leaders) och kommersiella intressenter för att förankra närvaron av Foxy-5 i en framtida behandlingsregim.

VD Anders Rabbes anförande

Som ny VD för WntResearch har jag tillsammans med styrelsen genomfört en grundlig analys av bolagets nuläge, hot och möjligheter. Jag ser Foxy-5 som en mycket spännande och lovande läkemedelskandidat och det finns goda förutsättningar att bygga vidare på den forsknings- och utvecklingsplattform som genererats hittills. Tyvärr har Covid-19-pandemin medfört att Bolagets ursprungliga plan blivit kraftigt försenad. Den emissionslikvid som Bolaget tog in under våren 2020 räcker därför inte till för att genomföra den pågående NeoFox-studien enligt plan eller för att generera tillräckligt med data för att kunna utvärdera Foxy-5.

Vi kan konstatera att Bolaget behöver cirka 45 MSEK för att driva bolaget och NeoFox studien fram till 2022 då vi nu planerar att genomföra en interimanalys på 120 patienter. Syftet med analysen är att få indikationerom Foxy-5 kan minska risken för återfall hos patienter som opererats för tjocktarmscancer samt att vägleda Bolaget i att fastställa slutligt antal patienter för att kunna slutföra studien.

Jag har inför extra bolagsstämma den 10 mars fått mycket relevanta frågor från Bolagets aktieägare kring den finansieringsstrategi vi föreslagit för att lösa Bolagets kapitalbehov. Eftersom befintliga restriktioner omöjliggör ett fysiskt anförande på bolagsstämman vill jag härmed ta tillfället i akt att redogöra för hur vi resonerat och planerat.

Anledningarna till att vi valde att säkerställa och offentliggöra den förestående företrädesemissionen vid det tillfälle vi gjorde är kopplat till teckningsperioden för teckningsoptionerna som emitterades i företrädesemissionen våren 2020. Genom att kunna presentera en fullt garanterad företrädesemission till samma villkor som för teckningsoptionerna (30 % rabatt mot marknadskurs) och därigenom en finansieringslösning för det utökade kapitalbehovet så säkerställde vi att optionsinnehavarna hade ett så komplett investeringsunderlag som möjligt inför sitt investeringsbeslut.

Vi ser det som en oerhörd framgång att både ha kunnat säkerställa en finansieringslösning för Bolagets utökade kapitalbehov och samtidigt beaktat optionsinnehavarna. Detta förstärks av att merparten av teckningsoptionsinnehavarna (cirka 78 procent) valde att utnyttja sina teckningsoptioner.

Vi är mycket nöjda med hur vår finansieringsplan mottagits och utnyttjandet av teckningsoptionerna. Vi är mycket ödmjuka inför det stora förtroendet detta indikerar för den reviderade affärsplan som bolaget nyligen lanserat. Det är således med en positiv känsla och optimism som vi nu arbetar för fullt med all erforderlig dokumentation inför den förestående företrädesemissionen som ska säkra Bolagets långsiktiga kapitalbehov, och som ska ta oss till nästa delmål i NeoFox-studien.

För att kunna genomföra företrädesemissionen krävs att Bolagets aktieägare, genom poströstning, bifaller styrelsens förslag vilket är att bemyndiga styrelsen att besluta om att genomföra den fullt säkerställda företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 55 MSEK samt genomföra erforderliga ändringar av bolagsordningens gränser. Den föreslagna företrädesemissionen är helt nödvändig för att fortsätta finansieringen av Bolaget och den pågående NeoFox-studien. Alternativet, att avsluta studien i förtid, skulle innebära att Bolaget inte längre kan fortsätta den planerade utvecklingen av Foxy-5.

Min förhoppning är att befintliga aktieägare härmed är bättre införstådda i bolagets kapitalbehov, finansieringsstrategi och den planerade företrädesemissionen samt vad som genom poströstning skall beslutas om vid extra bolagsstämma den 10 mars.

Jag hade sett fram emot att träffa så många aktieägare som möjligt den förestående extra bolagsstämman, men det får bli vid ett senare tillfälle. Men min förhoppning är att jag genom ovan anförande har svarat på några av de viktigaste utestående frågorna.

Efter företrädesemissionen kommer WntResearch att stå väl rustade att genomföra den planerade utvecklingen  av Foxy-5, med målsättningen att potentiellt kunna hjälpa hundratusentals patienter till en förbättrad cancerbehandling.

Anders Rabbe

tf VD
Tel: +46 707 646 500
anders.rabbe@wntresearch.com

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av  metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar