WntResearch: Kommuniké från årsstämma

Igår, den 9 juni 2015, hölls årsstämma i WntResearch AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2014 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Vid stämman beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.


Arvoden och val av styrelse
Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden samt med vardera 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter. Tommy Andersson, Carl Borrebaeck, Peter Buhl, Lars Larsson och Kjell Stenberg omvaldes som ordinarie styrelseledamöter och Peter Ström valdes till ny ordinarie ledamot. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes vidare Peter Ström till ny styrelseordförande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Vid stämman beslutades, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna fatta beslut om emission ett antal aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som innebär utgivande eller berättigar till konvertering/teckning av ett antal aktier som sammantaget högst motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska tecknas med betalning genom apport, med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier, konvertibler eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Vid emissioner som sker i enlighet med det finansieringsavtal som bolaget under år 2012 ingått med GEM Global Yield Fund Limited ska emissionskursen dock bestämmas i enlighet med villkoren i finansieringsavtalet.

För ytterligare information kontakta:

Nils Brünner, CEO, WntResearch AB (publ)
E-post: nbr@wntresearch.com
Telefon: +45 2614 4708

Om oss

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar