WntResearch återstartar NeoFox-studien i Ungern

Report this content

Hälsomyndigheterna i Ungern bedömer nu att Covid-19 pandemin är under kontroll och därigenom kan normal verksamhet återupptas på de ungerska sjukhusen. I och med detta besked har WntResarch besluta att starta NeoFox studien i Ungern. 

I samråd med Cato/SMS och Optimapharm har WntResearch fattat beslut att återstarta NeoFox i Ungern. Bedömningen är att den spanska delen av NeoFox-studien återupptas i september, beroende på de stora påfrestningar som den spanska sjukvården drabbats av under den mest intensiva Covid-19 perioden, samt erfarenheten av den låga rekryteringen av patienter i augusti under fjolåret.

En första utvärdering av den befintlig patientgruppen har genomförts med avseende på risk för återfall, dvs de patienter som faller inom ramen för de inklusionskriterier som WntResearch satt upp avseende stadium av primärtumör. 44 patienter har inkluderats i studien, varav tre på felaktiga grunder, och två patienter har avbrutit studien. Av de kvarvarande 39 utvärderingsbara patienterna saknas komplett information för två patienter, då insamling av data försvårats av generellt besöksförbud och en hård arbetsbelastning på klinikernna på grund av Covid-19. Den statistiska beräkningen bygger på att träffsäkerheten i den preliminära diagnosen är 70%. Med de åtgärder som vidtogs tidigt under studien är träffsäkerheten nu 68%, och ser ut att vara ökande. Baserat på tidigare vetenskapligt publicerad information om WNT5A-uttryck i denna patientgrupp beräknas nu 8 patienter i vardera gruppen vara utvärdringsbara enligt de kriterier som satts upp för studien.

I samband med bolagets aktiviteter som nu helt fokuseras på NeoFox-studiens genomförande har Tommy Andersson valt att minska på sin tjänst och kommer att fokusera på de vetenskapliga aspekterna i studien och blir vetenskaplig rådgivare.

”En återstart redan i juni i Ungern är väldigt positivt och ger oss möjligheten att kraftsamla resurser för att snabbt komma igång i ett nytt land. Covid-19 innebar att aktiveringen av de ungerska klinikerna avstannade pga besöksförbud, men förberedelser för en återstart är nu i full gång. Vi räknar med att de första klinikerna kan börja rekrytera patienter redan i början av juli, vilket är avsevärt tidigare än vad vi hade vågat hoppas på. Tommy Andersson kan nu koncentrera sin insats på vetenskapen bakom studien vilket innebär en avlastning från de dagliga rutinerna i ledningsgruppen. Jag ser fram emot den fortsatta insatsen från Tommy i vårt vetenskapliga arbete” säger WntResearchs vd Peter Morsing.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020.

Om WntResearch

WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar den metastatiska processen i kroppen och visionen är att cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av just metastaser. Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A’s funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av cancerceller. Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie på patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar