WntResearch beviljat patent för ny tillverkningsmetod

Report this content

WntResearchs vidareutvecklade tillverkningsmetod för läkemedelssubstansen Foxy-5 har beviljats patentskydd i Europa av patentmyndigheten EPO, European Patent Office. Patentet träder i kraft i samband med publicering av EPO under tredje kvartalet 2022.

WntResearch har såsom tidigare meddelats vidareutvecklat tillverkningsmetoden av läkemedelssubstansen Foxy-5. Det nu beviljade patentet täcker en tillverkningsmetod som har många fördelar såsom låga råmaterialkostnader, enkla processer, hög renhet samt är väl anpassad för uppskalning till kommersiella volymer. I slutänden ger den nya metoden en avsevärt lägre produktionskostnad, vilket är en viktig aspekt vid en kommersialisering.

“Vi har nu tagit ytterligare ett steg för att öka möjligheten att erbjuda ett läkemedel mot metastasering med vår läkemedelskandidat Foxy-5. En viktig aspekt av den framtida kommersialiseringen av Foxy-5 är att ha kontroll på produktionskostnaderna och att säkra hög kvalitet i produktionsledet. Genom den nya tillverkningsprocessen har vi både ökat kostnadseffektiviteten och kvaliteten i produktionen samtidigt som patentet stärker vårt kommersiella skydd av Foxy-5” säger tfVD Gudrun Anstrén.

För vidare upplysningar:

Gudrun Anstrén, tf VD, WntResearch AB
e-post: ga@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com.

Prenumerera