WntResearch kommenterar forskningsartikel om Wnt-5a

Nya forskningsresultat förklarar hur Wnt-5a hämmar bröstcancercellers spridningsförmåga samt identifierar en ny markör för biologisk aktivitet av läkemedelskandidaten Foxy-5

I en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats online i tidskriften Journal of Experimental and Clinical Cancer Research beskrivs nya prekliniska forskningsresultat som understryker potentialen hos det kroppsegna proteinet Wnt-5a att hämma bröstcancercellers förmåga att röra sig och bilda metastaser. Författarna redogör dessutom för en ny mekanism som bidrar till detta. Samtidigt har en ny biologisk markör identifierats, vilken skulle kunna användas för att utvärdera biologisk aktivitet av behandling med WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5.

Professor Tommy Anderssons forskargrupp vid Lunds Universitet har visat att det kroppsegna proteinet Wnt-5a hämmar bröstcancercellers invasionsförmåga oberoende av en förändring i den process som kallas ”epithelial-mesenchymal transition”. Istället kunde man påvisa att förekomst av Wnt-5a-aktivitet i dessa celler leder till en nedreglering av CD44 – ett protein som är kopplat till tumörcellers invasion och metastasering. Detta senare fynd innebär också att uttrycket av CD44 skulle kunna användas som en markör för att Wnt-5a signalering har inducerats av företagets läkemedelskandidat Foxy-5.

Läs abstractet här:

http://jeccr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13046-016-0421-0

Om oss

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar