• news.cision.com/
  • WntResearch/
  • WntResearch lämnar in patentansökan avseende Foxy-5’s förmåga att förstärka effekten av så kallade check-point hämmare

WntResearch lämnar in patentansökan avseende Foxy-5’s förmåga att förstärka effekten av så kallade check-point hämmare

Report this content

WntResearch meddelar idag att bolaget har lämnat in en patentansökan gällande Foxy-5’s egenskap att minska cancercellers förmåga att skydda sig från kroppens immunförsvar. Samtidig behandling med Foxy-5 skulle kunna resultera i att en lägre dos av check-point hämmare krävs för att uppnå samma effekt, alternativt att erhålla bättre effekt med en given dos. Patentet är ett led i att ytterligare förstärka bolagets patentportfölj.

Användandet av check-point hämmare är det för närvarande snabbast växande segmentet inom cancerterapi, där de flesta av de stora läkemedelsbolagen är aktiva.  Fynden som ligger till grund för Bolagets ansökan visar att Foxy-5 minskar antalet check-point molekyler på cancercellers yta och därmed ges förutsättning för en bättre effekt av check-point hämmare. Biverkningsprofilen för dessa hämmare är dock komplex och därför pågår ett intensivt forskningsarbete att finna lösningar för att reducera doserna för att uppnå ökad tolerans och/eller färre biverkningar. Det finns en stor potential att använda Foxy-5 i kombination med check-point hämmare eftersom Foxy-5 visat sig orsaka få biverkningar och dessutom förmåga att förstärka dess effekt. 

”De resultat som vår nya patentansökan grundar sig på har en väldigt stor potential för att bli ett viktigt komplement till den växande arsenalen av check-point hämmare. Förutom väldigt höga kostnader så är effekt/risk balansen som man observerat hos denna grupp av läkemedel en begränsande faktor vid förskrivning. Det är därför väldigt glädjande att WntResearch kan erbjuda en betydligt säkrare och billigare kombinationsbehandling än att t.ex. kombinera olika check-point hämmare. Dessa fynd och vår nya patentansökan är som vi ser betydelsefulla ur en kommersiell aspekt”, säger WntResearchs vd, Peter Morsing.

För ytterligare information om WntResearch, vänligen kontakta:

Peter Morsing, VD, WntResearch AB
E-post: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2019.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar