WntResearch lämnar in patentansökan för nya sätt att mäta biologiska effekter av företagets läkemedelskandidat Foxy-5

WntResearch har ansökt om ett patent för två nya metoder att i människa upptäcka biologiska effekter av företagets läkemedelskandidat, Wnt-5a-agonisten Foxy-5. Dessa metoder har också potential att kunna användas för att detektera effekter av företagets andra läkemedelskandidat Box-5, som är en Wnt-5a-antagonist. Metoderna underlättar och kommer att användas för utvärdering av bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 i pågående och framtida kliniska studier, vilket bedöms vara av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av denna potentiella behandling mot tumörspridning.

Professor Tommy Anderssons forskargrupp vid Lunds Universitet har under lång tid haft fokus på  proteinet Wnt-5a och dess betydelse för metastasering vid prostata-, tjocktarms- bröst- och hudcancer. Ett resultat av detta forskningsarbete är identifiering av två små peptider som fungerar som antingen en Wnt-5a agonist (Foxy-5) eller en Wnt-5a antagonist (Box-5). WntResearch äger patenten för dessa två peptider och har under flera år arbetat intensivt med att föra läkemedelskandidaterna Foxy-5 och Box-5 vidare till klinisk utvecklingsfas. Foxy-5 är den substans som befinner sig längst fram i denna process och en klinisk fas 1b-studie pågår för närvarande, medan Box-5 befinner sig i preklinisk fas.

Foxy-5 har uppvisat nästintill total avsaknad av toxicitet i både prekliniska och kliniska studier, och WntResearch har därför varit i behov av en metod som kan bekräfta att de koncentrationer av Foxy-5 som för närvarande studeras resulterar i biologisk aktivitet.

Den nu inskickade patentansökan är betydelsefull för WntResearch och dess framtida läkemedelsutveckling av Foxy-5 och Box-5. Data från de genomförda prekliniska och kliniska studierna har var och en lagt grunden för de två metoder som nu patentsöks och en av metoderna visar att WntResearch kan mäta biologisk effekt av Foxy-5 i det dosintervall som för närvarande studeras.

WntResearch förväntar sig att de patentsökta mätmetoderna kommer underlätta valet av en adekvat dos av Foxy-5 inför framtida kliniska studier.

Om oss

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar