WntResearch lämnar information om djurförsök

Report this content

Det har under dagen framkommit att ett nu kritiserat kontraktslaboratorium tidigare anlitats av WntResearch. Uppdragsforskningen har skett under 2010 och fram till tidigt 2017. Kontraktforskningsföretaget har varit certifierat för GLP (good laboratory praxis) vilket är en myndighetscertifiering så att bolaget själv, i det här fallet WntResearch inte gör en audit (granskning).

Det har under senaste dygnet publicerats information angående felaktig djurhantering vid ett kontraktforskningsföretag i Tyskland. WntResearch har via ett forskningssamarbete med andra aktörer anlitat detta kontraktsforskningsföretag i samband med att mäta halveringstid i mus för läkemedelskandidaten Foxy-5 samt toxstudie i hund och råtta vilket är ett myndighetskrav.

Toxstudien i hund visade att Foxy-5 var väl tolererat. WntResearchs utförda försök har inte rapporterats ge några större biverkningar. Detta ursäktar dock inte samarbetet och WntResearch kommer att så snart information finns samlad, återkomma i ärendet.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2019.

Om WntResearch 

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com 

Prenumerera

Dokument & länkar