WntResearch lämnar uppdatering om den pågående fas Ib-studien med Foxy-5 – ett potentiellt nytt läkemedel mot tumörspridning

WntResearch meddelar idag att screeningen av patienter nu påbörjats inför inklusion i fas Ib-studien med Foxy-5 vid studiens primära prövningscentra i Danmark. Samtidigt har diskussioner initierats med de regulatoriska myndigheterna i Storbritannien och Sverige för att utröna möjligheterna att undersöka två lägre dosgrupper än tidigare planerat, och med fokus på biologisk effekt. Bakgrunden till detta är bland annat att resultaten från en tidigare genomförd fas 1-studie indikerar att Foxy-5 har biologisk aktivitet redan i lägre dosnivåer än de som planerats för fas 1b-studien.

Resultaten från den tidigare genomförda fas 1-studien visar att ingen dosbegränsande toxicitet för Foxy-5 kan konstateras vid någon av de åtta dosnivåer som undersöktes. En god säkerhetsprofil är en viktig förutsättning för att Foxy-5 ska kunna kombineras med annan cancerbehandling. I de två patienter där tumörprover kunde erhållas både före och efter behandling med Foxy-5, konstaterades en markant nedreglering av vissa genprodukter som är väsentliga för tumörspridning. Även om dessa fynd inte bevisar en anti-metastatisk effekt, så har de – tillsammans med tillgänglig toxikologisk dokumentation – spelat en viktig roll i framtagandet av förslaget till anpassning av dosnivåerna i den nyss påbörjade kliniska fas 1b-studien.

Vi ser goda möjligheter att genom detta förbättrade upplägg av fas 1b-studien säkra mer heltäckande biologisk information om Foxy-5 i just det dosområde som sannolikt kommer utgöra fokus i en framtida fas 2-prövning”, säger Henrik Lawaetz, VD på WntResearch.

Av praktiska skäl kommer den danska delen av fas 1b-studien fortskrida i enlighet med det tidigare godkända studieprotokollet, medan en parallell inklusion av patienter i Sverige och Storbritannien på två lägre dosnivåer förutsätter att berörda myndigheter godkänner förslaget till ett ändrat studieprotokoll. WntResearch bedömer att förändringarna inte kommer påverka kostnaderna eller tidsplanen för fas 1b.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Om WntResearch

WntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med bolagets första läkemedelskandidat, Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering). Företaget verkar för att utvecklingsarbetet skall resultera i kommersialisering och klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. WntResearch är baserat på forskning från professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds universitet. Deras forskning syftar till att utveckla innovationer baserade på proteinet Wnt-5a och dess roll vid cancer. WntResearch har förutom Foxy-5 i klinisk fas 1 ett utvecklingsprogram - Box-5, som är en kompletterande peptid till Foxy-5 med potential att motverka metastasering i andra tumörformer än där Foxy-5 verkar. WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Om oss

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar