WntResearch meddelar att fas 1b-studien med Foxy-5 har godkänts

WntResearch meddelar idag att de Danska läkemedelsmyndigheterna och den etiska kommittén har godkänt protokollet för den kliniska fas 1b-studien med Foxy-5. Därmed kommer studien att starta omgående.

I och med att de Danska läkemedelsmyndigheterna och den etiska kommittén har godkänt studieprotokollet till den tidigare annonserade fas 1b-studien med Foxy-5, kan två forskningscenter, Rigshospitalet i Köpenhamn och Herlev Sygehus, påbörja rekrytering av patienter till studien.

WntResearch kan dessutom meddela att Northern Centre for Cancer Care (NCCC) vid Freeman Hospital, Newcastle, UK kommer att delta som ett forskningscenter i studien. Som tidigare meddelats kommer även ett forskningscenter i Sverige (Onkologiska kliniken och Kliniska Prövningsenheten vid FoU-Centrum, Skånes Universitetssjukhus i Lund) att delta i studien. Således, när de slutliga godkännandena är på plats kommer totalt fyra center att ingå i studien.

VD Henrik Lawaetz kommenterar: "Vi är mycket glada över att fas 1b-studien nu kommer att starta. Studien kommer att följas av en randomiserad fas 2-studie på cancerpatienter med ingen eller minimal metastaserad sjukdom, men en hög risk för återinsjuknande. Vi är också mycket nöjda med att NCCC i Newcastle kommer att delta i studien. Vi hoppas att detta kommer att öka inklusionstakten."

Medicinske chefen Nils Brünner tillägger: "Vi förväntar oss att fas 1b-studien kommer att ge oss information som gör att vi kan optimera förutsättningarna för den kommande fas 2-studien. Det kommer att vara särskilt intressant att analysera resultaten av de nya biomarkörer som ska användas för att följa effekten av Foxy-5.”

För ytterligare information kontakta:
Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: + 45 20135298

Om WntResearch
WntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med bolagets första läkemedelskandidat, Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering). Företaget verkar för att utvecklingsarbetet skall resultera i kommersialisering och klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. WntResearch är baserat på forskning från professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds universitet. Deras forskning syftar till att utveckla innovationer baserade på proteinet Wnt-5a och dess roll vid cancer. WntResearch har förutom Foxy-5 i klinisk fas 1 ett utvecklingsprogram - Box-5. WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Om oss

WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar den metastatiska processen i kroppen och visionen är att cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av just metastaser. Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A’s funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av cancerceller. Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie på patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar