WntResearch presenterar delårsrapport 1 april - 30 juni 2019

Report this content

ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI 2019)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
 • Kostnaderna uppgick till 5,3 MSEK (3,7)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -5,3 MSEK (-3,7)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,23 kr (-0,17)

FÖRSTA HALVÅRET (JAN-JUNI 2019)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
 • Kostnaderna uppgick till 9,8 MSEK (7,3)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -9,8 MSEK (-7,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,43 kr (-0,34)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • WntResearch meddelade att den spanska kliniken INCLIVA Medical Research Institute i Valencia har inkluderat den första patienten i fas 2-studien med läkemedelskandidaten Foxy-5. Professor Andrés Cervantes vid INCLIVA Medical Research Institute har inkluderat den första patienten i enlighet med studieprotokollets inklusionskriterier.
 • WntResearch meddelade att den vetenskapliga tidskriften Anticancer Research har publicerat en artikel om bolagets läkemedelskandidat Foxy-5. Artikeln beskriver hur behandling med Foxy-5 minskar antalet cancer stamceller i tumörer som härrör ifrån två humana kolon cancer cellinjer.
 • WntResearch meddelade att den centrala etiska kommittén i Nederländerna godkänt bolagets ansökan (Clinical Trial Authorisation, CTA) av den kliniska fas 2-studien för Foxy-5. Godkännandet innebär att WntResearch kan starta den kliniska prövningen också i Nederländerna. Studien har startats i Spanien, där den första patienten inkluderats.
 • WntResearch meddelade att styrelseledamöter och ledande befattningshavare tecknat aktier för drygt 0,8 MSEK i WntResearchs pågående företrädesemission.
 • WntResearch meddelade att bolaget lämnat in patentansökan avseende Foxy-5’s förmåga att förstärka effekten av så kallade check-point hämmare som används vid immunterapi genom Foxy-5’s egenskap att minska cancercellers förmåga att skydda sig från kroppens immunförsvar. Samtidig behandling med Foxy-5 skulle kunna resultera i att en lägre dos av check-point hämmare krävs för att uppnå samma effekt, alternativt att erhålla bättre effekt med en given dos.
 • WntResearch meddelade att bolaget tillförts 25,4 MSEK genom en övertecknad företrädesemission, vilken tillför kapital för att finansiera bolagets nyligen inledda fas 2-studie och verksamheten fram till dess att en första indikation på Foxy-5:s behandlingseffekt i patienter kan visas. Företrädesemissionen tecknades till cirka 118 procent av befintliga aktieägare och allmänheten.
 • WntResearch meddelade att bolagets valberedning lämnat förslag till beslut på följande. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex, utan suppleanter. Omval fö-reslås av styrelseledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Martin Olovsson, Peter Ström och Sten Trolle. Vidare föreslås nyval av Jan Nilsson. Gudrun Anstrén föreslås för nyval som styrelsens ordförande. Ulf Björklund och Kjell Stenberg har avböjt omval. Arvode föreslås utgå med 250 000 kr till styrelsens ordförande och med 100 000 kr till övriga styrelseledamöter.
 • Vid årsstämman i Wntresearch AB fattades samtliga beslut med erforderlig majoritet. Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Vid stämman beslutades även styrelsearvoden i enlighet med valberedningens förslag. Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Martin Olovsson, Peter Ström och Sten Trolle som styrelseledamöter samt att välja Jan Nilsson som ny styrelseledamot. Gudrun Anstrén valdes som ny styrelseordförande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • WntResearch meddelade att man ökar antal centra i Spanien samt väljer Ungern som tredje land för den kliniska fas 2-studien i syfte att ytterligare öka takten.

RESULTAT I KORTHET

Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår Helår
KSEK 2019 2018 2019 2018 2018 2017
Rörelsens intäkter 0 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -5 278 -3 688 -9 782 -7 291 -24 206 -33 732
Rörelseresultat -5 278 -3 688 -9 782 -7 291 -24 206 -33 732
Periodens resultat -5 278 -3 688 -9 782 -7 291 -24 206 -34 582

VD HAR ORDET

Under det andra kvartalet genomfördes en övertecknad nyemission som tillförde bolaget medel för att driva vår kliniska studie fram till det att vi bedömer kunna se en indikation på klinisk nytta av Foxy-5.

En förutsättning för att nå detta mål är ett högt tempo på patientrekryteringen. Den första patienten inkluderades i början av kvartalet och först under samma tidsperiod fick vi vårt tillstånd att bedriva studien även i Nederländerna. Tyvärr så ledde detta till att den klinik som kontrakterats i Nederländerna redan påbörjat en annan aktivitet, vilket medfört att studien inte kan starta i Nederländerna förrän nu i september.

Kontraktskrivandet och aktiveringen av klinker i Spanien har varit en mer utdragen process än planerat, men i slutet av kvartalet och i början av innevarande kvartal har de sista kontrakten signerats och aktiveringen av den första omgången av kliniker i Spanien ska därmed vara avslutad.

Rekryteringen av patienter till studien har nu kommit igång på allvar och vi har ett tvåsiffrigt antal patienter inkluderade, men trots att vissa kliniker till och med överträffar prognosen, så finns det ett fåtal kliniker som inte levererar. Anledningen till detta har analyserats i detalj och ett intensivt arbete har pågått för att försöka komma till rätta med problemet. De kliniker som ännu inte rekryterat några patienter har erhållit ett varningsbrev och om vi inte ser en förändring så överväger vi att stänga ner dessa.

Det är viktigt att hålla en hög takt på rekryteringen för att vårt mål ska kunna uppnås och vi har därför valt att öka antal kliniker för studiens genomförande. Detta kommer att dels uppnås genom att kontraktera ytterligare kliniker i Spanien, men även att starta studien i ytterligare ett land.

Efter en ny så kallad ”feasibility study” i ett flertal länder föll valet på Ungern, vilket är ett land med erkänt hög dedikation och leveranssäkerhet. Införlivandet av Ungern kommer även att kompensera för svårigheten att hitta ytterligare kliniker i Nederländerna. Det är vår bedömning att även om en ny ansökan måste lämnas in för godkännande att genomföra studien i Ungern, så kompenseras detta av den mycket effektiva organisationen för kliniska prövningar som finns i Ungern.

Vi räknar med att ha identifierat ett tillräckligt stort antal kliniker i Ungern nu i augusti för att ansöka om kliniskt prövningstillstånd tidigt i september. Handläggningstiden för en ansökan är 75 dagar. Till skillnad från Spanien sker dock kontraktsförhandlingar med klinikerna parallellt med ansökningsprocessen och vi räknar med att ha de första patienterna inkluderade i studien före årsskiftet.

I övrigt pågår en viktig pre-klinisk studie för att klargöra potentialen för Box-5 att behandla psoriasis och resultat från den studien förväntas i mitten av september.

Vi satsar nu för fullt under hösten och ser fram emot en snabb rekrytering av patienter för att kunna visa på en positiv signal i studien till sommaren 2020.

Peter Morsing, verkställande direktör

Prenumerera

Dokument & länkar