WntResearch publicerar kvartalsrapport Q1 2020

Report this content

WntResearch publicerar kvartalsrapport Q1 2020, för att läsa hela se bifogad fil.

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS 2020)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
  • Kostnaderna uppgick till 6,3 MSEK (4,5)
  • Resultatet före och efter skatt uppgick till -6,3 MSEK (-4,5)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,25 kr (-0,21)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • WntResearch meddelade med stor sorg att styrelseledamoten Sten Trolle avlidit efter en kort tids sjukdom. Han var en av grundarna av WntResearch och deltog aktivt i arbetet de första åren. Sten Trolle valdes åter in i styrelsen för WntResearch 2018
  • WntResearch meddelade att den ungerska myndigheten godkänt Bolagets ansökan om att få starta NeoFox studien på 12 kliniker i Ungern.
  • WntResearch meddelade uppdaterad information om den pågående fas 2-studien. Rekrytering av patienter i Spanien och uppstart av nya kliniker i Ungern i Bolagets pågående NeoFox-studie med Foxy 5 har följt planen och ökat takten. Två spanska kliniker informerade att de temporärt stoppar rekryteringen till studien under mars månad på grund av Covid-19. Därutöver visar pågående utvärdering att det nuvarande patientmaterialet inte bedöms stort nog för att en analys av primär end-point ska kunna göras under sommaren, vilket tidigare indikerats.
  • Styrelsen för WntResearch har kallat till extra stämma 15 april 2020 för godkännande av en företrädesemission som vid full teckning beräknas tillföra bolaget 28 miljoner kronor efter emissionskostnader.
  • WntResearch meddelade att på grund av den belastning som hälsovården upplever till följd av Covid-19 har WntResearch, i enlighet med de spanska och ungerska hälsovårdsmyndigheternas direktiv, pausat rekrytering av patienter i Spanien och planerar för att göra detsamma för de nyligen aktiverade klinikerna i Ungern. Beslutet har fattats i samråd med de kliniska prövningsledarna, då den rådande vårdsituationen i Spanien och osäkerheten i Ungern gör en klinisk studie som NeoFox svår att genomdriva. Återstart kommer att ske utan fördröjning när vårdsituationen sedermera tillåter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Vid en extra bolagsstämma 15 april beslutades att genomföra en företrädesemission som vid full teckning tillför cirka 38 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 38 MSEK före emissionskostnader. WntResearch har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 30 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen.

RESULTAT I KORTHET

KSEK Q1 Q1 Helår Helår
2020 2019 2019 2018
Rörelsens intäkter 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -6 297 -4 484 -25 082 -24 206
Rörelseresultat -6 297  -4 484 -25 082 -24 206
Periodens resultat -6 297  -4 484 -25 082 -24 206

VD HAR ORDET

Ett mycket turbulent första kvartal är till ända och den pågående pandemin har skakat om samhället på ett sätt som saknar motstycke i modern tid. Den olyckliga utvecklingen har drabbat oss på många sätt och vi har med ökande oro följt händelserna i framförallt Spanien som lett fram till den oundvikliga pausen av vår kliniska studie som vi tidigare annonserat. Kvartalet startade i en mycket positiv anda med en kraftig ökning i rekryteringstakten i Spanien och de ungerska myndigheterna gav klartecken till studiestart betydligt tidigare än vad riktlinjerna angav. Engagemanget från de ungerska klinikerna var mycket stort och vi kunde på kort tid signera majoriteten av våra kontrakt och initiera dessa kliniker för aktivering.  

En följd av pausen i Spanien är dock att vi också valt att avvakta starten av studien i Ungern eftersom både de europeiska såväl som ungerska myndigheterna har rekommenderat att frigöra alla medicinska resurser för att hantera följderna av pandemin.

Detta ovälkomna avbrott i studien kommer att fortgå fram till dess myndigheterna bedömer att situationen är under kontroll. Det ska dock poängteras att när väl studien kan startas sker det omgående utan ytterligare interaktioner med myndigheterna.

Trots all denna turbulens kan man se med tillförsikt på den väsentligt ökade takten i rekrytering som vi såg i den spanska delen av studien och att den kommer att hålla i sig när väl studien startar igen. Vi har i skrivande stund tre patienter som fortfarande får behandling, medan övriga patienter nu ingår i uppföljningsdelen av studien och då inte påverkas av reserestriktioner.

Under kvartalet har en första genomgång av de inkluderade patienternas risknivå genomförts. Risknivån vid diagnos och inkludering av patienten baseras på klinisk bedömning med hjälp av radiologiska metoder och verifieras senare genom en patologisk underökning av den bortopererade tumören. Genomgången visade att de patienter som inkluderats tidigt i studien hade en något för låg risknivå för att kunna ingå i studien, vilket innebär att en tidig analys av ctDNA inte var optimal. Med den ökade rekryteringstakten och starten i Ungern hade fler patienter kunnat inkluderas under mars för att ytterligare öka antalet utvärderingsbara patienter. Tyvärr satte Covid-19 stopp för detta, vilket gör att en analys under sommaren inte är möjlig. Det positiva i vår utvärdering är dock att vi ser att de åtgärder som vi vidtagit för att öka träffsäkerheten i den preliminära diagnostiken har varit effektiv och vi närmar oss nu det förväntade utfallet av patienturvalet.

Vi ser över vår kostnadsstruktur och minimerar kostnaden för studien under denna ofrivilliga paus i rekryteringen. Oavsett den förestående företrädesemissionen så måste en strikt budgetdiciplin hållas och vi ser en gradvis reducering för att från juni ha full effekt på vårt sparbeting.

Det är en mycket tuff tid vi har framför oss och den osäkerhet som föreligger med epidemins framfart gör det oerhört svårt att ge några prognoser för studiens färdigställande. De närmsta månaderna blir svåra för hela samhället och vi kan bara önska oss att några positiva tecken visar sig i närtid.

Peter Morsing, verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, Verkställande Direktör, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. En fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer pågår för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com


Prenumerera

Dokument & länkar