WntResearch redovisar tidiga resultat från fas 1-studien med Foxy-5

WntResearch meddelar idag att den 3:e patienten av totalt 6 har slutfört behandlingen på den högsta dosnivån i den pågående fas 1-studien med Foxy-5. En fullständig rapport kommer att presenteras efter det att den sista patienten (6/6) har slutfört behandling och uppföljningstid i enlighet med protokollet för dosnivå 8. Då slutförandet av undersökningsrapporten kommer att ta ytterligare några veckor väljer bolaget nu att presentera de preliminära resultaten som de ser just nu.

De resultat som hittills har erhållits (inklusive de första 7 dosnivåerna och 3 av 6 patienter från nivå 8) visar:

1: Ingen toxicitet har observerats vid någon dos. Därför kommer en fas 1b-studie med fortsatt dosupptrappning att inledas i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.

2. En dosrelaterad farmakokinetisk profil har observerats i patientserum. Detta är viktigt för möjligheten att förutsäga Foxy-5-exponering i den enskilde patienten och indikerar att doseringen är relevant.

3. Flera av de inkluderade patienterna har fortsatt på Foxy-5-behandling efter det att den planerade försöksperioden har passerats. Beslutet att fortsätta behandlingen har i förekommande fall fattats av behandlande läkare. I genomsnitt har patienterna fått fem veckors förlängd behandling. Detta stärker uppfattningen om att Foxy-5 inte uppvisar någon toxicitet.

4. Hittills har alltför få patienter analyserats med avseende på biomarkörer för att man ska kunna dra några säkra slutsatser kring resultatet.

VD Nils Brünner säger, "Fas 1-studien med Foxy-5 är nästan färdig och vi är mycket glada att kunna meddela att vi fortfarande inte har sett någon läkemedelsrelaterad toxicitet. Vi hade naturligtvis hoppats att kunna avsluta fas 1-studien i slutet av maj och vid denna tidpunkt presentera en slutrapport. Men eftersom studien genomförs på mycket sjuka patienter, utan andra behandlingsalternativ, kan man aldrig vara säker på att hålla de planerade tidsramarna. Vi saknar fortfarande slutresultat från 3 patienter på den högsta dosen. Först när vi har dem kan vi göra avslut och presentera de finala resultaten. Därefter kommer vi att fortsätta vårt sökande efter den rekommenderade dosen för Foxy-5 genom att initiera fas 1b-studien."

VD För ytterligare information kontakta:
Nils Brünner, VD
E-post: nbr@wntresearch.com
Telefon: + 45 2614 4708

Om WntResearch
WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 - Foxy-5 - samt ett utvecklingsprogram - Box-5. Bolaget fokuserar för närvarande främst på utvecklingen av Foxy-5.

Om oss

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar