WntResearch tillförs 25,4 MSEK genom övertecknad företrädesemission

Report this content

Den 18 april 2019 avslutades teckningstiden i WntResearch AB:s (”WntResearch”) företrädesemission, som ska tillföra kapital för att finansiera bolagets nyligen inledda fas 2-studie och verksamheten fram till dess att en första indikation på Foxy-5:s behandlingseffekt i patienter kan visas. Företrädesemissionen tecknades till cirka 118 procent av befintliga aktieägare och allmänheten. WntResearch tillförs därmed cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 25 april 2019.

VD Peter Morsing kommenterar

”Jag vill tacka samtliga, både nya och befintliga aktieägare, som visat fortsatt förtroende för WntResearch genom deltagande i företrädesemissionen. Jag vill även passa på att tacka våra rådgivare på Sedermera Fondkommission och Markets & Corporate Law för gott och effektivt samarbete genom processen. Eftersom vi erhåller full emissionslikvid har vi nu möjlighet att bedriva vår kliniska fas 2-studie med Foxy-5 i den höga takt och omfattning som vi önskar. Det är tveklöst en spännande resa som vi på WntResearch tillsammans med våra aktieägare har framför oss, med potential att se effektdata i närtid för ett helt nytt sätt att angripa cancer.”

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen av aktier tecknades till cirka 29,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 118 procent. Totalt nyemitteras 3 903 264 aktier. WntResearch tillförs därmed cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,4 MSEK. Totalt cirka 89,3 procent av emissionsvolymen tilldelas tecknare med företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 25 april 2019.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i WntResearch att uppgå till 25 371 223 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 2 283 410,07 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av maj 2019.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till WntResearch i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För ytterligare information om WntResearch, kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

För information om företrädesemissionen, kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel: +46 40 615 14 10

E-mail: info@sedermera.se

Web: www.sedermera.se

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019. 

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com 

Prenumerera

Dokument & länkar