Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2019

Aktieägarna i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695 har idag hållit årsstämma. Bland annat fattade stämman följande beslut: 

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställda moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade att moderbolagets balanserade resultat överföres i ny räkning. Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter. Stämman beslutade om omval av Matts Kastengren, Robert Eriksson och Catherine Ehrensvärd, samt nyval av Ola Brageborn, Christian Appel och Eva Engelbert. Till styrelsens ordförande utsågs Matts Kastengren.

Till ordinarie revisorer valdes det auktoriserade revisionsbolaget BDO AB med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Anna Grimäng Carlman.

Arvoden

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska utgå med 75 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

Sammansättning av valberedning inför årsstämman 2020

Stämman beslutade att styrelsens ordförande ska äga rätt att sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de, minst tre och högst fyra, största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande och sammankallande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska presentera sitt förslag senast i samband med att kallelse till årsstämma utfärdas.

För ytterligare information besök www.wonderfultimes.se eller kontakta:

Matts Kastengren, Styrelseordförande, Wonderful Times Group AB
Mobil: 070 – 288 42 80

E-post: matts.kastengren@gillesvik.se

www.wonderfultimes.se

Prenumerera

Dokument & länkar