Wonderful Times Group AB Bokslutskommuniké Januari - December 2019

Report this content

Oktober – december 2019

 • Omsättningen uppgick till 25,9 MSEK (24,2).

 • EBITDA uppgick till 2,8 MSEK (1,0). Föregående års resultat är belastat med nedskrivning av fordran på Top Toy A/S med -1,3 MSEK.

 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 5,2 MSEK (4,0).

 • Resultat efter finansnetto uppgick till 2,0 MSEK (-0,2).

 • Resultat efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (3,0).

 • Resultat per aktie uppgick till 0,45 SEK (1,10).

 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,45 SEK (0,71).


Januari – december 2019

 • Omsättningen uppgick till 85,2 MSEK (89,2).
   
 • EBITDA uppgick till 6,4 MSEK (7,4). Föregående års resultat är belastat med nedskrivning av fordran på Top Toy A/S med -1,3 MSEK.
   
 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -7,6 MSEK (5,2). Övergången till ny finansier- ingslösning innebär ökad kapitalbindning i kundfordringar.
   
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 3,1 MSEK (2,2).
   
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,0 MSEK (5,4).
   
 • Resultat per aktie uppgick till 0,68 SEK (2,18).
   
 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,68 SEK (1,46).
   
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 0,25 kr per aktie för verksamhetsåret 2019.


VD-kommentar

WTG avslutar ett marknadsmässigt mycket utmanande år på ett positivt sätt. Omsättningen i det fjärde kvartalet ökar med 7% samtidigt som resultat efter finansnetto ökar med 84%, justerat för 2018 års kundförlust på 1,3 MSEK. Resultatet har påverkats positivt av omsättningstillväxten, minskande avskrivningar samt bättre finansieringslösning. Den svaga svenska kronan har påverkat lönsamheten negativt.

Jag tycker att vi har navigerat klokt under året och min känsla är att vi har presterat bättre än många andra inom vårt marknadssegment. De negativa effekterna av Top Toys konkurs börjar klinga av men det finns fortsatt aktörer som har det tufft på ett eller annat sätt. E-handelns aktörer brottas med dålig lönsamhet och finansiella, logistiska och organisatoriska utmaningar pga hög tillväxt.

Vi anser nu, efter år av lönsamhetsfokus, att bolaget är moget för tillväxtsatsningar. Vi har en stark finansiell ställning och bra underliggande kassaflöden. Vi har en bred verksamhet med egna varumärken som ALF och Carlo, agenturer för starka utländska varumärken samt en väl fungerande grossistverksamhet. Vår kundbas i Sverige är bred. Norge är inte en obetydlig del av vår omsättning och ytterligare internationell expansion är en av tillväxtmöjligheterna. Nya egna varumärken är också en väg mot långsiktig tillväxt som vi tror på.

Jag vill passa på att tacka våra medarbetare, kunder, leverantörer och aktieägare för ett bra samarbete under året. Vi ser ljust på framtiden och 2020 ska förhoppningsvis kunna bli ett år med något stabilare marknadsförutsättningar.

 

Finansiella mål

Styrelsen för WTG har beslutat om att kommunicera långsiktiga finansiella mål. Dessa är: - Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 10%.
- Långsiktig EBITDA-marginal ska uppgå till minst 10%.
- Soliditet på minst 40%.

- Utdelning till aktieägarna ska utgöra 30-40% av vinsten efter skatt.
Mot bakgrund av de finansiella målen föreslår styrelsen en utdelning på 0,25 kr per aktie för verksamhetsåret 2019.

Mobil: 070-486 99 83 
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

Prenumerera

Dokument & länkar