Wonderful Times Group Delårsrapport Januari - September 2021

Report this content

Juli – september 2021

 • Omsättningen uppgick till 26,0 MSEK (22,2).

 • EBITDA uppgick till 3,8 MSEK (3,5).

 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -1,3 MSEK (3,6).

 • Resultat efter skatt uppgick till 3,5 MSEK (1,8).

 • Resultat per aktie uppgick till 0,79 SEK (0,41).
   

Januari – september 2021

 • Omsättningen uppgick till 66,2 MSEK (56,7).

 • EBITDA uppgick till 6,6 MSEK (5,6).

 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -2,1 MSEK (6,0).

 • Resultat efter skatt uppgick till 5,5 MSEK (2,5).

 • Resultat per aktie uppgick till 1,25 SEK (0,56).

   

NYCKELTAL, MSEK 2021 2020 2021 2020
Kvartal 3 Kvartal3 % Kvartal 1–3 Kvartal 1–3 %
Nettoomsättning 26,0 22,2 17 % 66,2 56,7 17 %
EBITDA 3,8 3,5 9 % 6,6 5,6 17 %
EBITDA % 15 % 16 % 10 % 10 %
EBT 3,5 1,8 95 % 5,5 2,5 123 %
EBT % 13 % 8 % 8 % 4 %
Resultat per aktie 0,79 0,41 95 % 1,25 0,56 123 %
BM % 37,8 % 38,6 % 37,9 % 37,9 %
Kassaflöde löpande verksamhet -1,3 3,6 -2,1 6,0
Soliditet 79,3 % 71,6 % 79,3 % 71,6 %
Eget kapital per aktie 13,08 11,05 13,08 11,05VD-kommentar

Den starka orderingången som vi pratade om i föregående rapport bidrog till positiv försäljningsutveckling under Q3. Nettoomsättningen ökade med 17% jämfört med samma kvartal föregående år. Orderingången har fortsatt att vara stark under det tredje kvartalet. Den positiva utvecklingen är spridd över alla affärsområden och drivs av både merförsäljning till befintliga kunder samt försäljning till nya kunder.

EBITDA för kvartalet steg till 3,8 MSEK (3,5 MSEK). Bruttomarginalen påverkas negativt av den utmanande situ- ationen vad gäller varuförsörjningen. Utmaningarna är fortsatt det vi nämnde i föregående rapport, långa leveranstider och kraftigt högre fraktpriser. Detta är något vi tror kommer påverka bruttomarginalen negativt även kommande kvar- tal.

Resultatet före skatt uppgick till 3,5 MSEK (1,8 MSEK) och resultat per aktie till 0,79 kr (0,41). Föregående år innehöll en goodwillnedskrivning på 1 MSEK. De planenliga goodwillavskrivningarna minskade under kvartalet.

Det är många spännande saker som händer på WTG för närvarande. Både interna och externa satsningar görs på flera områden, något vi tror kommer synas i bolagets utveckling under de kommande åren. Målsättningen är såklart att bygga ett större och bättre företag. Ett företag med nöjda kunder samt anställda som trivs och utvecklas. Lyckas vi med det så kommer våra aktieägare också bli nöjda.

Vår goda finansiella ställning skapar trygghet och möjliggör för vår planerade expansion. Vi ser positivt på framtiden och långsiktigt är vi övertygade om att vi har goda förutsättningar att uppnå våra finansiella mål, vilka är:

 • Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 10%

 • Långsiktig EBITDA-marginal ska uppgå till minst 10%

 • Soliditet på minst 40%

 • Utdelning till aktieägarna ska utgöra 30-40% av vinsten efter skatt

Mobil: 070-486 99 83 
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

Prenumerera

Dokument & länkar