Bottenundersökningar för vindkraftsparken Storgrundet

wpd genomför undersökningar av havsbotten med en borrplattform. Resultaten ska ligga till grund för valet av fundament och den slutgiltiga placeringen av vindkraftverken.

Arbeten med projekteringen av vindkraftsparken Storgrundet tar i sommar ett viktigt steg mot byggfasen: en borrplattform från England ska genomföra provtagning och bottenanalyser av havsbottnen. Storgrundet Offshore AB planerar att vindkraftsparken Storgrundet ska bestå av upp till 70 verk med en samlad effekt på upp till 265 MW.

Den så kallade jack-up-plattformen är fullt utrustad med personal och borrutrustning. Just nu befinner den sig på väg mot Östersjön och Bottenhavet. Beroende på vädret förväntas den komma fram till Söderhamn i slutet av juli. Plattformen kommer att ligga i hamnen i ca två dagar för förberedande arbeten ombord innan den positionerar sig i projekteringsområdet.
På plats hissas plattformen upp med hjälp av stödben för att kunna genomföra undersökningar på ett säkert och noggrant sätt. Två olika slags undersökningar kommer att genomföras: Med en borr tar man upp borrkärnor och dessa sedimentprov ska ge information om bottnens egenskaper.
Dessutom kommer man på några platser genomföra s.k. CPT:s (Cone Penetration Test). Vid en CPT-sondering drivs en cylindrisk sond med konformad spets i botten och en sensor samlar in data som sedan kan ge en god bild av lagerföljd och variation i jordens egenskaper. Utifrån den information som undersökningarna kommer att ge kan man dra slutsatser om sjöbottens bärighet. Dessa geotekniska undersökningar är en stor investering men också fullt nödvändigt för att kunna dimensionera och optimera vindkraftsfundamenten, vilket är oerhört viktigt för att kunna föra projektet vidare mot en realisation.

Totalt kommer undersökningarna ta ungefär en vecka och under tiden förväntas minst 4 platser undersökas till ett borrdjup på ca 30 meter. Efter operationen på Storgrundet kommer plattformen förflyttas vidare upp i Bottenhavet till wpd’s finska projekt Suurhiekka för att göra en likadan undersökning där.

Borrplattformens resa mot Söderhamn kan följas på webbsidan: www.marinetraffic.com, fartygets namn är "Deep diver 1" och ägs av företaget Fugro.
Plattformen ingår i en flotta av specialfartyg för undersökningar, installation och underhåll av vindparker ute i havet. I samband med exploateringen av vindkraften till havs har en helt ny industri i Nordsjöns kustländer tagit fart. Detta har lett till 100 000-tals nya arbetsplatser på företag som tillverkar olika komponenter till vindkraftsparkerna: fundament, kablar, torn och turbiner, och entreprenörer som erbjuder tjänster inom installation och underhåll. Ett svenskt företag som redan gynnats av det växande behovet på kabelledningar till Nordsjöns Offshore-parker är ABB som planerar att fördubbla kapaciteten i Karlskrona där man fram till 2015 beräknar att nyanställa 300 personer. I Europa bedöms produktionen från den havsbaserade vindkraften att tiodubblas från dagens 14 TWh till ca 140 TWh år 2020.

Östersjöns mildare klimat med få tillfällen av extremvindar och extremvågor samt bräckt vatten med låg salthalt ger gynnsammare förutsättningar för en utbyggnad av vindkraften till havs. Alla komponenter behöver inte konstrueras för Nordsjöns tuffa miljö och leverantörerna ser möjligheter till förenklingar i tekniska lösningar, utrustning och logistik. Tillgängligheten till parkerna blir bättre, vilket ger kostnadsbesparingar. Med vad som kallas innanhavsteknik kan man bygga havsbaserad vindkraft anpassad till Östersjön och andra innanhav till en kraftigt reducerad kostnad. wpd:s beräkningar visar att kostnaden blir cirka 30 % lägre än i Nordsjön, och därmed i princip konkurrenskraftig med projekt på land.

Göran Dalén
g.dalen@wpd.se
0733-990060

Om wpd
wpd i Sverige har sitt säte i Stockholm. Verksamheten är delad i de två affärsområden: landbaserad och havsbaserad vindkraft. Vindkraft till havs projekteras av wpd Offshore Stockholm AB och har Göran Dalén som VD. wpd Scandinavia AB projekterar vindkraft på land. 

Båda bolagen ingår i tyska wpd koncernen – Europas ledande vindkraftsprojektör med lång erfarenhet inom projektering, finansiering, realisering och drift av projekt inom förnybar energi.
wpd Offshore Stockholm AB driver projektbolagen Storgrundet Offshore AB och Finngrunden Offshore AB med en sammanlagd effekt av 1 765 MW.
I Sverige arbetar wpd för närvarande med projektering och utveckling av ett flertal land- och havsbaserade vindkraftsprojekt med en sammanlagd effekt av ca 3000 MW.
Mer information om wpd och vindkraftsparken Storgrundet finns på www.wpd.se; läs också gärna i wpd:s blogg: www.havsvind.se
– Denna release är distribuerad från wpd Offshore Stockholm AB.

Taggar:

Om oss

wpd Scandinavia AB med säte i Stockholm, är ett helägt dotterbolag inom wpd koncernen - en av Europas ledande vindkraftaktörer med lång erfarenhet inom projektering, finansiering och drift av olika projekt inom förnybar energi sedan 1996. Hittills har wpd-koncernen driftsatt omkring 1600 vindkraftverk med en total effekt på 2 000 MW och planerar för ytterligare 7000 MW runt om i världen. I Sverige arbetar wpd för närvarande med projektering och utveckling av ett flertal land- och havsbaserade vindkraftsprojekt med en sammanlagd effekt av ca 2000 MW, bland annat två av Sveriges största havsbaserade vindkraftsparker, Finngrunden och Storgrundet.

Dokument & länkar