Lövängarna på Jungfruskär restaureras med traditionella metoder

WWF Finlands volontära lägerdeltagare restaurerar de trädbevuxna, traditionella landskapen på Jungfruskär i Skärgårdshavets nationalpark den 37 september. Genom vård av de akut utrotningshotade lövängarna tryggas en unik livsmiljö för många insekts- och växtarter.

Det frodiga och grönskande Jungfruskär ligger i Houtskär, i Pargas stad i den nordvästra delen av Skärgårdshavets nationalpark. Skärgårdshavet som ligger mellan Åland och Fastlands-Finland är en av världens största skärgårdshelheter.

På Jungfruskär finns de finaste och största lövängarna i Sydvästra Finland. Ängarna har så småningom restaurerats och utvidgats redan under årtionden. Lövängarna är traditionella landskap som har uppstått som följd av hamling, slåtter och betande. Trädbevuxna traditionella landskap är akut utrotningshotade i Finland, och i praktiken ligger Finlands alla lövängar på Åland eller i skärgården i Sydvästra Finland.

Den viktigaste uppgiften för deltagarna i WWF:s talkoläger är hamling av träd, vilket betyder att toppen på trädet och kvistar beskärs. Förr i tiden band man av beskurna kvistar lövkärvar som torkades som vinterfoder för boskap. Lövkärvar som samlas på talkolägret torkas emellertid inte och matas inte åt djur, utan de bränns på plats.

”Vi restaurerar landskapet genom att efterlikna det kulturhistoriska arbetssättet. När skuggigheten minskar, förbättras ängsväxternas livsmöjligheter och områdets mångfald ökar. På lövängarna på ön finns det verkligt många utrotningshotade organismer, till exempel ängsgentiana, korskovall och fältgentiana, som vi hittade för första gången på ön den här sommaren”, berättar Trygve Löfroth, Forststyrelsens fältchef för naturtjänster.

Talkolägret på Jungfruskär hör till WWF:s och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios gemensamma skogsbetesprojekt, vars syfte är att främja vård av trädbevuxna traditionella landskap. Målet är att förbättra de trädbevuxna traditionella landskapens tillstånd och mångfald i synnerhet med hjälp av naturbete. Även Jungfruskärs unika natur är beroende av betande djur. Djuren har betat på öns ängar, fält och beteshagar från början av sommaren, men de flyttas till lövängar först efter höslåttern.

”Jungfruskär är en mycket fin plats att ordna talkoläger på och en pärla bland finländska traditionella landskap. Området kräver kontinuerlig vård. Skärgårdshavet är också i övrigt både med tanke på sin geografi och sitt klimat det artrikaste området i vårt land”, säger Petteri Tolvanen, programchef hos WWF Finland.

WWF:s talkoläger har långa anor, eftersom läger har ordnats sedan 1977. I år ordnade WWF Finland sammanlagt sju talkoläger på olika håll i Finland i olika traditionella landskap. Lägret som ordnas på Jungfruskär avslutar WWF Finlands lägersommar. Talkolägret ordnas i samarbete med Forststyrelsens naturtjänster.

Ytterligare information:
Fältchef Trygve Löfroth, Forststyrelsens naturtjänster, tfn 020 564 4666
Programchef Petteri Tolvanen, WWF Finland, tfn 0400 168 939

WWF Finland
WWF är en globalt fungerande, effektiv naturskyddsorganisation som inspirerar människor och samfund att arbeta för att skydda naturen. WWF:s stödgivare är med om att rädda de unikaste naturhelheterna och mest utrotningshotade arterna i världen. WWF verkar tillsammans med människor i över 100 länder för naturens bästa. 

Forststyrelsens naturtjänster
Forststyrelsens naturtjänster svarar för vården av den finaste naturen i Finland och står som värd för lägret. Den största delen av WWF:s volontärläger ordnas på områden som administreras av Forststyrelsens naturtjänster, såsom nationalparker.

Media

Media