• news.cision.com/
  • Wyld Networks/
  • Wyld Networks: Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO3 fastställd till den 8 oktober 2021

Wyld Networks: Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO3 fastställd till den 8 oktober 2021

Report this content
Som tidigare kommunicerats har Wyld Networks AB (”Wyld Networks” eller "Bolaget") tilldelat en (1) teckningsoption av serie TO3 till Bolagets befintliga aktieägare för varje sju (7) ägda aktier per avstämningsdagen den 8 september 2021. Första dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO3 på Nasdaq First North Growth Market är fastställd till den 8 oktober 2021.

Villkor för och information om teckningsoptioner av serie TO3

Totalt har 2 275 000 teckningsoptioner av serie TO3 emitterats, varav 1 093 956 teckningsoptioner har emitterats till långivaren Formue Nord Fokus A/S och 1 181 044 teckningsoptioner emitterats till aktieägare i Bolaget per den 8 september 2021.

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 2 maj 2023 till och med den 15 maj 2023. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre belopp än kvotvärdet för Bolagets aktie och inte till ett högre belopp än 15,75 SEK. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 kommer att löpa från och med den 17 maj 2023 till och med den 31 maj 2023.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas tillförs Bolaget totalt cirka 35,8 MSEK, baserat på en teckningskurs om 15,75 SEK.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 kommer utspädningseffekten att uppgå till cirka 21,6 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med teckningsoptionerna av serie TO3.

För mer information, vänligen kontakta

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
Tel: +44 7 824 997 689
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och företag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com