• news.cision.com/
 • Wyld Networks/
 • Wyld Networks genomför riktad emission om 15 MSEK av units, en företrädesemission av vederlagsfria teckningsoptioner och upptar lån om 15 MSEK

Wyld Networks genomför riktad emission om 15 MSEK av units, en företrädesemission av vederlagsfria teckningsoptioner och upptar lån om 15 MSEK

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Wyld Networks AB (”Wyld Networks” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 juni 2023, har beslutat att genomföra en riktad emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO4 och TO5, till Bulten AB, Exelity AB och Jonathan Swann (den ”Riktade Emissionen”). Styrelsen i Wyld Networks har även, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 juni 2023, beslutat att genomföra en vederlagsfri företrädesemission av units, bestående av teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 (”Företrädesemissionen”). Vidare har styrelsen i Wyld Networks beslutat att ingå låneavtal om totalt 15 MSEK (”Lånet”) utställt av Bulten AB och Exelity AB (”Långivarna”). Som ett led i överenskommelsen avseende Lånet har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 juni 2023, även beslutat att genomföra en vederlagsfri riktad emission av teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 till Långivarna (”Lånemissionen”). Den Riktade Emissionen, Företrädesemissionen, Lånet och Lånemissionen benämns tillsammans (”Finansieringen”).

Bakgrund och motiv till Finansieringen

Wyld Networks AB befinner sig i en expansiv utvecklingsfas av sitt produkterbjudande. Vid slutet av det andra kvartalet 2023 hade Bolaget över 45 ingångna partnerskap och mottagit betydande orderingång avseende Wyld Connect-moduler, Wyld Connect-terminaler, samt datatjänsten. Då Wyld Networks har mottagit ett stort intresse för dess produkter har Bolagets styrelse beslutat att resa kapital genom Finansieringen för att säkerställa att Bolaget kan möta den växande efterfrågan på dess produkter och utöka Bolagets marknadsandelar.

Det tillskjutna kapitlet genom Finansieringen syftar även till att stödja kommande utvecklingsarbete för att implementera 5G NB-IoT-kapacitet i Bolagets befintliga LoRaWAN-lösningar, vilket enligt Bolaget kan fördubbla Bolagets adresserbara marknad.

Motivet för Finansieringen ligger i linje med Bolagets strategiska målsättning att erbjuda konkurrenskraftiga lösningar inom satellit IoT nätverk över flera marknadssegment. Mot bakgrund av detta har Bolaget bedömt att det är en lämplig tidpunkt att resa kapital genom Finansieringen för att möta den växande efterfrågan och accelerera tillväxten.

Genom Finansieringen ser Bolaget till att framtida kapitalbehov kan mötas utan att orsaka oro kring ytterligare emissioner. Detta steg stärker Wyld Networks finansiella stabilitet och positionerar Bolaget väl för fortsatt tillväxt och utveckling.

Likviden från Finansieringen ska i huvudsak användas för:

 • Investering i utvecklingsteamet, cirka 45 procent.
 • Utveckling av kommersiella teamet, cirka 40 procent.
 • Marknadsföring, cirka 15 procent.

 

Den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen består av 316 121 units, motsvarande 1 580 605 aktier, 948 363 teckningsoptioner av serie TO4 och 948 363 teckningsoptioner av serie TO5. Varje teckningsoption, av respektive serie, berättigar innehavaren att teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie av i den Riktade Emissionen är 9,49 SEK. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget initialt 15,0 MSEK före emissionskostnader.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att den Riktade Emissionen utgör en del av överenskommelsen avseende Finansieringen och utgör därmed en nödvändig komponent av Finansieringen som sammantaget bedöms vara det mest tids- och kostnadseffektiva finansieringsalternativet för Bolagets verksamhet. Styrelsen har övervägt möjligheten att finansiera Bolagets verksamhet genom att genomföra en företrädesemission av aktier men har kommit till slutsatsen att en sådan företrädesemission hade medfört oproportionerligt höga kostnader i förhållande till det kapital som Bolagets verksamhet erfordrar.

Valet av investerare i den Riktade Emissionen gjordes genom en marknadssondering av kvalificerade investerare utförd av Mangold Fondkommission AB.

Styrelsen anser det vara fördelaktigt för både Bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att i samband med upptagandet av Lånet även på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner till investerarna i den Riktade Emissionen. För det fall investerarna i den Riktade Emissionen utnyttjar sina teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 kan Bolaget använda emissionslikviden för återbetalning av Lånet till Långivarna. Styrelsen bedömer att nämnda skäl med tillräcklig styrka motiverar avvikelsen från huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med befintliga aktieägares företrädesrätt.

Teckningskursen per aktie i den Riktade Emissionen motsvarar en rabatt om 10 procent mot stängningskurs i Bolagets aktie (kortnamn: WYLD och ISIN-kod: SE0015812516) på Nasdaq First North den 28 augusti 2023, vilken uppgick till 10,54 SEK. Teckningsoptionerna i den Riktade Emissionen ges ut vederlagsfritt.

Teckningskursen per unit i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna i den Riktade Emissionen. Mot bakgrund av dessa förhandlingar anser Bolagets styrelse att teckningskursen per unit i den Riktade Emissionen har fastställts till marknadsmässiga villkor och korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Till följd av den Riktade Emissionen kommer antalet aktier att öka med 1 580 605, från 15 546 148 till 17 126 753, och Bolagets aktiekapital kommer att öka med 131 886,161392, från 1 297 175,312082 SEK till 1 429 061,473474 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 som ges ut i den Riktade Emissionen utnyttjas för teckning av nya aktier kommer antalet aktier att öka med ytterligare 1 896 726 och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 158 263,393671 SEK.

Aktierna och teckningsoptionerna som emitteras genom den Riktade Emissionen avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Företrädesemissionen

Företrädesemissionen består av högst 1 943 268 units, motsvarande 1 943 268 teckningsoptioner av serie TO4 och 1 943 268 teckningsoptioner av serie TO5. Varje teckningsoption, av respektive serie, berättigar innehavaren att teckna en (1) aktie i Bolaget. Företrädesemissionen genomförs delvis för att kompensera befintliga aktieägare för den utspädningseffekt den Riktade Emissionen med tillhörande teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 innebär.

Samtliga befintliga aktieägare i Wyld Networks erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen den 6 september 2023. Åtta (8) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5. Units i Företrädesemissionen ges ut vederlagsfritt. Allmänheten ges inte rätt att teckna units i Företrädesemissionen. Teckning utan stöd av uniträtter kan endast ske av tecknare som också har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte.

Sista dagen för handel inklusive rätten att delta i Företrädesemissionen är den 4 september 2023. Första dag för handel exklusive rätten att delta i Företrädesemissionen är den 5 september 2023. Teckningsperioden löper från och med den 8 september 2023 till och med den 22 september 2023. Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 8 september 2023 till och med den 19 september 2023. Handel i betalda tecknade units (BTU) förväntas pågå från och med den 8 september 2023 till och med dess att teckningsoptionerna i Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. BTU beräknas omvandlas till teckningsoptioner i samband med att teckningsoptionerna registreras vid Bolagsverket.

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen kommer att göras tillgängligt på Bolagets webbplats, www.wyldnetworks.com, innan teckningsperiodens början.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 som ges ut i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av nya aktier kommer antalet aktier att öka med 3 886 536 och aktiekapitalet kommer att öka med 324 293,744580 SEK.

Aktierna och teckningsoptionerna som emitteras genom Företrädesemissionen avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Preliminär tidplan

4 september 2023

Sista handelsdag i Wyld Networks aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter

5 september 2023

Första handelsdag i Wyld Networks aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter

5 september 2023

Publicering av prospekt

6 september 2023

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen

8 september 2023 – 19 september 2023

Handel i uniträtter (UR) på Nasdaq First North Growth Market

8 september 2023 – 22 september 2023

Teckningsperiod för Företrädesemissionen

8 september 2023 – vecka 39, 2023

Handel i betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Premier Growth Market

25 september 2023

Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

 

Lånet och Lånemissionen

Lånet uppgår till totalt 15 MSEK. Lånet, inklusive upplupen ränta, ska delvis amorteras i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4, och fullt återbetalas vid utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5.

Lånet har en uppläggningsavgift om 5,0 procent av Lånets totala belopp och löper med en månatlig ränta om STIBOR plus 1,0 procent av lånebeloppet per påbörjad månad. Bolaget har möjlighet att återbetala skulden före löptidens utgång. Långivarna har möjlighet att, efter registreringen av teckningsoptionerna av serie TO4 vid Bolagsverket, konvertera Lånet till aktier i Bolaget till en kurs om 16,61 SEK per aktie.

I samband med upptagandet av Lånet kommer 948 367 teckningsoptioner av serie TO4 och 948 367 teckningsoptioner av serie TO5 att emitteras till Långivarna utan vederlag.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Låneemissionen utgör en del av Låneavtalet och utgör därmed en nödvändig komponent av Finansieringen som sammantaget bedöms vara det mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen av Bolagets verksamhet. Styrelsen har övervägt möjligheten att finansiera Bolagets verksamhet genom att genomföra en företrädesemission av aktier men har kommit till slutsatsen att en sådan företrädesemission hade medfört oproportionerligt höga kostnader i förhållande till det kapital som Bolagets verksamhet erfordrar.

Styrelsen bedömer att nämnda skäl med tillräcklig styrka motiverar avvikelsen från huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med befintliga aktieägares företrädesrätt. Styrelsens samlade bedömning är således att Låneemissionen är fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.

Till följd av genomförandet av den Riktade Emissionen och vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ges ut i den Riktade Emissionen, Företrädesemissionen och Låneemissionen kommer antalet aktier att öka med högst 9 260 601, från 15 546 148 till 24 806 749 och aktiekapitalet kommer att öka med högst 772 707,360836 SEK, från 1 297 175,312082 SEK till 2 069 882,672918 SEK.

Teckningsoptionerna som emitteras genom Lånemissionen avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO4

 • Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO4 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 28 mars 2024 till och med den 11 april 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,08 SEK) och högst 14,24 SEK.
 • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 15 april 2024 till och med den 29 april 2024.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras högst cirka 54,7 MSEK före emissionskostnader.
 • Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 uppgår till 3 839 998, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 19,8 procent baserat på nuvarande antal utestående aktier i Bolaget.
 • Teckningsoptionerna av serie TO4 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket.
 • Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO4 hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.wyldnetworks.com

Villkor för teckningsoptioner av serie TO5

 • Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO5 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 30 oktober 2024 till och med den 12 november 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,08 SEK) och högst 16,61 SEK.
 • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med 14 november 2024 till och med den 28 november 2024.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras högst cirka 63,8 MSEK före emissionskostnader.
 • Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 uppgår till 3 839 998, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 19,8 procent baserat på nuvarande antal utestående aktier i Bolaget.
 • Teckningsoptionerna av serie TO5 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket.
 • Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO5 hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.wyldnetworks.com

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är juridisk rådgivare till Wyld Networks i samband med Finansieringen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

Denna information är sådan information som Wyld Networks AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2023 kl. 10:45 CEST.

 

Om Wyld Networks

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.wyldnetworks.com

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Wyld Networks i någon jurisdiktion, varken från Wyld Networks eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.