Förändring av antalet aktier och röster i XANO Industri AB (publ)

Under 2016 emitterades personalkonvertibler med slutdag den 30 juni 2020. Under perioden 1–12 juni 2020 har nominellt 57 776 921:50 SEK anmälts för konvertering till aktier av serie B. Konverteringskursen var 54:50 SEK och antalet nya aktier av serie B som tillkommit till följd av konverteringen uppgår till 1 060 127. Registreringen har verkställts i juni 2020.

Efter genomförd konvertering uppgår totalt antal registrerade aktier i bolaget till 29 247 107, varav 7 288 800 av serie A och 21 958 307 av serie B, med kvotvärde 1:25 SEK. A-aktie medför tio röster och B-aktie en röst. Totalt antal röster uppgår till 94 846 307. Bolaget innehar 292 444 egna aktier av serie B. Aktiekapitalet uppgår till 36 558 883:75 SEK.

 

För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD och koncernchef, tel. 036 31 22 33

Denna information är sådan information som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 13:30 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 2 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 000. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar