XANO│Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2012

Delårsperioden
»  Nettoomsättningen var 658 MSEK (630)
»  Resultat efter skatt uppgick till 42 MSEK (39)
»  Resultat per aktie var 6,20 SEK (5,75)
»  Förvärv av Kungsörs Mekaniska Verkstad AB och Albins Mekaniska Verkstad AB

Andra kvartalet
»  Nettoomsättningen var 349 MSEK (321)
»  Resultat efter skatt uppgick till 21 MSEK (19)
»  Resultat per aktie var 3,10 SEK (2,75)

Efter balansdagen har dotterbolaget EMEK avyttrats.

VDs kommentar
Den osäkerhet som rådde inför andra kvartalet speglas inte i koncernens utfall. Bolagen redovisar fortsatt bra fakturering med i stort sett bibehållna marginaler. Oron kring koncernens generella orderläge har dämpats något och under de senaste månaderna har försäljningen inte fallit ytterligare utan stabiliserats på en nivå något under föregående års. En viss återhållsamhet i orderläggningen märks fortfarande från kunderna men antalet förfrågningar ökar. Bolagens marknadspositioner har stärkts successivt och nya affärer ger tillförsikt inför framtiden. Kortsiktigheten på marknaden kvarstår men situationen framstår som mer kontrollerad nu än vid föregående kvartals slut.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:
»   Sune Lantz, VD, tel 070 676 47 00

Denna information lämnades för offentliggörande den 10 juli 2012 kl. 13:30.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver entreprenörsföretag baserade i Norden och Baltikum. Företagen levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning.

Taggar:

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar