XANO│Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

DELÅRSPERIODEN
Kvarvarande verksamhet

»   Nettoomsättningen var 529 MSEK (520)
»   Resultat före skatt uppgick till 48 MSEK (35)
»   Resultat efter skatt uppgick till 37 MSEK (28)   
»   Resultat per aktie var 5,35 SEK (4,00)
Koncernen som helhet
»   Nettoomsättningen var 529 MSEK (765)
»   Resultat före skatt uppgick till 60 MSEK (59)
»   Resultat efter skatt uppgick till 49 MSEK (46)
»   Resultat per aktie var 7,20 SEK (6,70)
 

ANDRA KVARTALET
Kvarvarande verksamhet

»   Nettoomsättningen var 284 MSEK (266)
»   Resultat före skatt uppgick till 26 MSEK (17)
»   Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (14)   
»   Resultat per aktie var 2,85 SEK (1,90)
Koncernen som helhet
»   Nettoomsättningen var 284 MSEK (332)
»   Resultat före skatt uppgick till 38 MSEK (23)
»   Resultat efter skatt uppgick till 32 MSEK (18)
»   Resultat per aktie var 4,70 SEK (2,55)

Viktiga händelser under perioden
»   Förvärv av Canline i Nederländerna
»   Försäljning av industrifastighet i Länna
»   Genombrott på ny marknad för NPB

Informationen i föreliggande rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges. I jämförelsetalen för koncernen som helhet ingår den utdelade affärsenheten Precision Components (AGES) till och med den 30 april 2014.
     Från 2015 tillämpar koncernen successiv vinstavräkning för projektleveranser till förpackningsindustrin. Jämförelsetalen har omräknats i enlighet med de nya redovisningsprinciperna. 

VDs kommentar
Koncernens enheter genererade sammantaget fortsatt gott resultat under årets andra kvartal. Rörelsemarginalen förbättrades ytterligare och uppgick för hela delårsperioden till 9,8 procent jämfört med 7,9 procent under motsvarande period föregående år.
     Integrationen av nyförvärvade Canline har gått enligt plan. Tillsammans med systerföretaget NPB har Canline flera pågående projekt som avser nya system för nya marknadssegment.
     Återhållsamheten inom merparten av de branscher där koncernens övriga verksamhet bedrivs har föranlett anpassningar som genomförts på ett bra sätt. Efterfrågan har successivt stabiliserats och volymerna bedöms i närtid ligga kvar på nuvarande goda nivå.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD, tel 036 31 22 33
 

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2015 kl 14:00.
 

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Under 2014 uppgick omsättningen till ca 1 miljard SEK och koncernen sysselsätter ca 700 personer. XANO-aktien är sedan 1988 noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar