XANO│Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

Delårsperioden
»    Nettoomsättningen var 1 145 MSEK (1 045)
»    Rörelseresultatet uppgick till 145 MSEK (122)
»    Resultat före skatt uppgick till 136 MSEK (115)
»    Resultat efter skatt uppgick till 106 MSEK (90)
»    Resultat per aktie var 3:80 SEK (3:22)

Andra kvartalet
»    Nettoomsättningen var 581 MSEK (541)
»    Rörelseresultatet uppgick till 74 MSEK (61)
»    Resultat före skatt uppgick till 69 MSEK (59)
»    Resultat efter skatt uppgick till 54 MSEK (47)
»    Resultat per aktie var 1:93 SEK (1:67)

Viktiga händelser under perioden
»    Aktieuppdelning (split 2:1) genomfördes i juni

Händelser efter periodens slut
»    Förvärv av Kuggteknik

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Koncernens företag rapporterade återigen starka siffror under den gångna tremånadersperioden och sammantaget uppnåddes nya toppnoteringar för såväl det andra kvartalet som hela det första halvåret. Marknadsförhåll­andena var generellt sett oförändrat goda och orderingången fortsatt stabil på en tillfredsställande nivå. Omsättningstillväxten uppgick under delårsperioden till 10 procent, varav 6 procent var organisk. Rörelseresultatet förbättrades med 19 procent och rörelsemarginalen steg från 11,7 till 12,7 procent. Vinstmarginalen var 11,9 procent.
       Inom affärsenheten Industrial Products ökade faktureringen med 6 procent medan rörelseresultatet översteg fjolårets utfall med 19 procent. Fokuserat arbete med organisationsutveckling och effektivitets­förbättringar hade en positiv inverkan på marginalerna. Marknadsmässigt såg vi en stark utveckling för de egna produkterna inom framför allt infrastruktursegmentet, där flera nyheter lanserades. För våra standardprodukter inriktade mot främst möbel- och inredningstillverkare fortsatte tillväxten på nya exportmarknader. Flera projekt kopplade till hållbarhet, bland annat avseende ökad återvinning och återanvändning av plastmaterial, pågår.
       Volymökningen inom affärsenheten Industrial Solutions uppgick till 12 procent, varav närmare 6 procent var organisk. Rörelseresultatet förbättrades med 22 procent jämfört med föregående år. I förhållande till jämförelse­perioden ökade projektvolymerna betydligt medan omfattningen av leveranser kopplade till kundspecifika uppdrag var oförändrad. Marknadsförutsättningarna upplevdes generellt som fördelaktiga men svängningarna i orderingång avseende framför allt projektbaserade uppdrag kvarstod. Utökade monteringslokaler för egenutvecklad automations­utrustning togs i bruk i Jönköping.
       Verksamheten inom affärsenheten Precision Technology redovisade 8 procent högre omsättning och ett rörelse­resultat som överträffade jämförelseperiodens med 4 procent. Resursförstärkningar via investering i produktions­utrustning och nyrekrytering av personal föll väl ut. I kombination med en gynnsam uppdrags­mix och hög tekniknivå kunde affärsenheten visa fortsatt god lönsamhet. Ytterligare maskinkapacitet tillförs löpande och samtidigt sker utökning av produktionsytor i Västervik. Efter periodens slut förvärvades Kuggteknik i Leksand som ett komplement till Mikroverktyg.
       Koncernen hade ett starkt första halvår och vi känner också tillförsikt inför hösten. Precis som vid motsvarande tid­punkt föregående år upplevde vi dock några marknadssegment som mer avvaktande inför halvårsskiftet. I kombination med de stora svängningarna i orderingång avseende projektrelaterade volymer, är den framtida utvecklingen svår­bedömd. Vi arbetar vidare med kapacitetsförstärkningar genom såväl maskininvesteringar och tillbyggnation av produktionsytor som organisationsutveckling. Samtidigt bibehåller vi fokus på vårt långsiktiga arbete med utvalda kunder och uppdrag för bästa möjliga resurs­utnyttjande. Härigenom bedömer vi att det fortsatt finns goda förut­sättningar för stabil och lönsam tillväxt.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD och koncernchef, tel 036 31 22 33 

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019 kl. 11:00 CET. 

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se 

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 2 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 000. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen. 

Taggar:

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar