XANO│Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

DELÅRSPERIODEN
»    Nettoomsättningen var 1 084 MSEK (1 145)
»    Rörelseresultatet uppgick till 126 MSEK (145)
»    Resultat före skatt uppgick till 116 MSEK (136) 
»    Resultat efter skatt uppgick till 89 MSEK (106)
»    Resultat per aktie var 3:20 SEK (3:80)

ANDRA KVARTALET
»    Nettoomsättningen var 546 MSEK (581)
»    Rörelseresultatet uppgick till 69 MSEK (74)
»    Resultat före skatt uppgick till 64 MSEK (69) 
»    Resultat efter skatt uppgick till 49 MSEK (54)
»    Resultat per aktie var 1:77 SEK (1:93)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
»    Hittills begränsad påverkan av covid-19-pandemin
»    Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas
»    Konvertering av personalkonvertibler genomförd

VD:S KOMMENTARER TILL KONCERNENS UTVECKLING UNDER PERIODEN
Koncernen

Vi har under det andra kvartalet kunnat hålla i våra marginaler på ett bra sätt i ett utmanande omvärldsläge. Årets stabila inledning och det starka utfallet under den gångna tremånadersperioden genererade en förstärkt vinstmarginal sedan årsskiftet. Marknadssituationen har generellt sett stabiliserats den senaste tiden och orderingången för det första halvåret ökade i förhållande till jämförelseperioden. Framför allt inom den medicintekniska sektorn var aktivitetsnivån hög samtidigt som försäljningen kopplad till automationsprojekt var fortsatt god.
    Sammantaget var de ekonomiska effekterna av den pågående pandemin begränsade under delårsperioden. Variationerna i påverkansgrad var dock stora såväl mellan som inom våra affärsenheter. Fordonsindustrins produktionsuppehåll och periodvisa nedstängningar inom andra sektorer hämmade utvecklingen för delar av koncernens verksamhet. Följdenligt omsättningsbortfall kompenserades emellertid i hög utsträckning av uppgång inom andra områden. Vi genomförde en snabb omställning efter de förändrade förutsättningarna för att optimera våra säljaktiviteter och minska kostnadsbelastningen. Erhållna statliga stöd dämpade den negativa resultatpåverkan ytterligare.
    I relation till jämförelseperiodens rekordnoteringar minskade omsättningen med 5 procent och rörelseresultatet försämrades med 13 procent. Rörelsemarginalen sjönk från 12,7 till 11,6 procent. Vinstmarginalen var 10,7 procent (11,9) och överträffade fortsatt vårt långsiktiga mål om minst 8 procent.

Affärsenheten Industrial Products
Inom affärsenheten Industrial Products sjönk omsättningen med drygt 17 procent medan rörelseresultatet försämrades med 21 procent i förhållande till jämförelseperioden. Rörelsemarginalen var 13,8 procent (14,4). En stark tillväxt för affärsenhetens egenutvecklade produkter inom i synnerhet infrastruktur och marin har bidragit till sammantaget bibehållna goda marginaler. Fordonstillverkarnas produktionsstopp påverkade framför allt Blowtechs båda anläggningar med väsentligt omsättningsbortfall som följd. Snabb omställning, god kostnadskontroll och statliga stödåtgärder har dock minimerat resultattappet. Under andra kvartalet har fordonsfabrikerna öppnat upp igen och volymerna successivt ökat, dock till en lägre nivå än tidigare. Inom affärsenheten har ett antal uppsägningar verkställts och delar av personalen omfattas fortsatt av korttidspermitteringar.

Affärsenheten Industrial Solutions
Omsättningen inom affärsenheten Industrial Solutions minskade marginellt medan rörelseresultatet försämrades med 10 procent jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen var 11,2 procent (12,3). Försäljningen av affärsenhetens egenutvecklade automationslösningar ökade medan en viss generell återhållsamhet inom flera sektorer dämpade efterfrågan på kundspecifika produkter. En mer ogynnsam projektmix i kombination med lägre resultat i de enheter som påverkats av pandemin förklarar den något sämre lönsamheten i förhållande till jämförelseperioden. Gällande reserestriktioner har medfört att omfattningen av serviceleveranser legat på en låg nivå och utvecklingsarbetet kring nya digitala lösningar för eftermarknad fortgår. Härutöver utvärderas alternativa lösningar för installation av automationsutrustning i de fall möjligheterna till fysisk närvaro fortsatt blir begränsade.

Affärsenheten Precision Technology
Affärsenheten Precision Technology redovisade sammantaget en marginellt högre omsättning medan rörelseresultatet understeg jämförelseperiodens med drygt 4 procent. Rörelsemarginalen var 18,1 procent (19,4). Företagen med en hög andel uppdrag gentemot medicintekniksektorn hade en fortsatt stark utveckling. Inom övriga branscher var förhållandena generellt mer återhållsamma, delvis till följd av pandemin, och variationerna inom affärsenheten var stora. Permitteringar och även enstaka uppsägningar har genomförts i några av företagen medan andra förstärkt sina personella resurser för att svara upp mot en ökande efterfrågan. I slutet av perioden upplevdes en allmän stabilisering på flera marknader, bland annat inkom nya projektförfrågningar från fordonsindustrin där utvecklingsaktiviteterna under en tid legat nere.

Reflektioner
Vår decentraliserade och entreprenörsstyrda affärsmodell med tre affärsenheter har visat sig framgångsrik i kristider. Mixen av branscher med en hög andel omsättning inom mindre konjunkturkänsliga sektorer som medicinteknik samt förpacknings- och livsmedelsindustri bidrar till god stabilitet. Det gör också vårt fokus på lönsam tillväxt genom att arbeta långsiktigt med strategiska kunder och uppdrag. Samtidigt genererar aktiv produktutveckling en ökad försäljning av egna produkter där vi har möjlighet att utnyttja tillgängliga resurser optimalt. Detta gäller i hög grad även projektverksamheten. Självklart finns det fortsatta utmaningar inom koncernen. Vi har inte nått de interna mål vi hade inför 2020 men presterat starkt under rådande omständigheter. Frisk personal, hög flexibilitet, aktiv försäljning och kostnadskontroll är hörnstenar i vår verksamhet.

Framtida utveckling
Vi förbereder oss för en indikerad ytterligare uppgång inom medicinteknik, såväl direkt som indirekt kopplad till covid-19. För företagen med automationsprojekt inom Industrial Solutions väntar omfattande leveranser och installationer. Här jobbar vi med alternativa lösningar där fysisk närvaro förhindras av reserestriktioner men långvarigt kvarstående begränsningar kommer att påverka oss negativt. Detsamma gäller för eftermarknadsaktiviteter, främst service, som legat på en lägre nivå under pandemin. Inom fordonstillverkningen och annan verksamhet som varit nedstängd, ökar volymerna successivt men väntas inte återgå till prognostiserade nivåer i år. Samtidigt ser vi att andra sektorer har en tillväxt. Vår finansiella styrka ger oss goda förutsättningar att anpassa och vidareutveckla vårt erbjudande. Genom innovationer, teknikutveckling och proaktivt försäljningsarbete ska vi ta tillvara de nya affärsmöjligheter som förändrade beteendemönster skapar. Vidare är vår ambition alltjämt att hitta kompletterande förvärv i enlighet med vår långsiktiga strategi. Baserat på utvecklingen under det första halvåret ser vi ljust på våra möjligheter att prestera fortsatt väl i närtid.

Se vidare bifogad rapport.

 

För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD och koncernchef, telefon 036 31 22 33

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 12:00 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 2 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 000. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.
 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar