XANO│Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Report this content

DELÅRSPERIODEN 
»  Nettoomsättningen var 2 268 MSEK (1 609)
»  Rörelseresultatet uppgick till 339 MSEK (191)
»  Resultat före skatt uppgick till 326 MSEK (175) 
»  Resultat efter skatt uppgick till 254 MSEK (135)
»  Resultat per aktie var 8:78 SEK (4:77)

TREDJE KVARTALET 
»  Nettoomsättningen var 746 MSEK (525)
»  Rörelseresultatet uppgick till 113 MSEK (65)
»  Resultat före skatt uppgick till 105 MSEK (59) 
»  Resultat efter skatt uppgick till 82 MSEK (46)
»  Resultat per aktie var 2:85 SEK (1:57)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
»  Förvärv av CPS i Nederländerna
»  Förvärv av CIM i Danmark

VD:S KOMMENTARER TILL KONCERNENS UTVECKLING UNDER PERIODEN
Koncernen
Vi avslutade kvartalet med en stark septembermånad och kan summera ännu en period av tillväxt med god lönsamhet. Under årets tredje kvartal såg vi en omsättningsökning om 42 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Våra senaste förvärv bidrog i hög grad till denna men samtidigt växte koncernen organiskt med 19 procent. Rörelseresultatet steg med 75 procent och rörelsemarginalen överträffade därmed utfallet under föregående års tredje kvartal, som var vårt starkaste Q3 dittills. Vi har haft en längre period med god utveckling för våra egenutvecklade produkter och lösningar som i kombination med en välbalanserad uppdragsmix inneburit att vi kunnat nyttja tillgängliga resurser optimalt. 
    Takten i orderingång är oförändrat god och marknadsläget generellt sett fortsatt fördelaktigt och stabilt. Den senaste tidens periodvisa produktionsupphåll inom fordonsindustrins har dock påverkat några av våra företag negativt. Den projektrelaterade verksamheten representerar en allt större andel av våra totala volymer. Här har vi under en längre tid sett ett jämnt och högt inflöde av order. De lättade restriktionerna innebär också att projekten nu kan genomföras på ett mer effektivt sätt. 
    I jämförelse med föregående års första nio månader ökade omsättningen med 41 procent, varav 28 procent var organisk tillväxt. Rörelseresultatet förbättrades med 78 procent och rörelsemarginalen steg från 11,8 till 15,0 procent. Vinstmarginalen var 14,4 procent (10,9). Resultatet innefattar engångsposter om 8 MSEK avseende utbetalning av medel för den kollektivavtalade AGS-försäkringen. Exklusive engångsposter uppgick rörelsemarginalen till 14,6 procent (11,8) och vinstmarginalen till 14,0 procent (10,9).

Affärsenheten Industrial Products
Inom affärsenheten Industrial Products ökade omsättningen med 25 procent medan rörelseresultatet förbättrades med 40 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 
    Andelen försäljning av egenutvecklade produkter har fortsatt att stiga samtidigt som en stabilisering skett i fråga om kundspecifika uppdrag. Inom fordonssektorn har dock flera aktörer tvingats sänka produktionstakten till följd av komponentbrist, vilket påverkat utleveranser från några av affärsenhetens företag. Materialförsörjningen har hittills fungerat utan större problem men ledtiderna har generellt förlängts. Inom affärsenheten finns ett stort fokus på hållbar produktion och hållbara produkter såväl internt som i samarbete med kunder. Flera gemensamma aktiviteter drivs i syfte att maximera materialåtervinningen och energieffektiviteten för att minska klimatavtrycken. Samtidigt är utvecklingstakten avseende de egna produktsortimenten fortsatt hög.

Affärsenheten Industrial Solutions
Omsättningen inom affärsenheten Industrial Solutions steg med 40 procent, varav 14 procent avsåg förvärvade verksamheter. Rörelseresultatet förbättrades med 74 procent i relation till jämförelseperioden. 
    En längre period med god inströmning av projektorder har genererat avsevärd tillväxt och ett starkt resultat. Återöppnandet av gränser har samtidigt skapat förutsättningar för genomförande av installationer och serviceuppdrag med förbättrad effektivitet. Efter en tids hög orderingång avseende automationslösningar för hantering av batterier till elektriska fordon har leveranserna nu tagit fart. Avvecklingen av restriktioner har också varit en bidragande orsak till att de kundspecifika uppdragen ökat i omfattning. Implementeringen av våra två senaste nyförvärv löper på och tillför teknikkunnande som stärker flera av systerföretagen. Produktionsenheten i Kina har genomfört en omlokalisering på ett bra sätt. Svårigheterna med resor till och inom Kina kvarstår.

Affärsenheten Precision Technology
Affärsenheten Precision Technology redovisade en omsättningstillväxt om 70 procent, varav 33 procent tillkom via förvärv. Rörelseresultatet överträffade jämförelseperiodens med 124 procent. 
    Aktivitetsnivån hos kunder inom medicinteknik har varit fortsatt hög samtidigt som antalet förfrågningar och projektuppstarter inom sektorer som fordon och försvar också ökat. Även här har emellertid bristen på insatsvaror i viss mån hämmat leveranser inom främst fordonsindustrin. Trycket på respektive organisation har varit hårt och affärsenhetens företag arbetar intensivt med resursoptimering för att säkerställa arbetsmiljön och samtidigt motsvara kundernas förväntningar på bästa sätt. Kapacitetsförstärkning i form av personalrekrytering, maskininvesteringar och utökning av produktionsytor pågår. 

Framtida utveckling
Ett stabilt marknadsläge med god orderingång inom samtliga affärsenheter ger oss anledning att hålla fast vid vår tidigare bedömning att koncernen som helhet ser ut att kunna prestera fortsatt väl i närtid. Våra fokusområden och strategier ligger fast. De ger oss en bra grund för kommande aktiviteter där gemensamma projekt och kunskapsutbyte inom affärsenheterna prioriteras högt. Tidigare genomförda och nu pågående utvecklingsprogram inom XANO Academy förbättrar våra förutsättningar att identifiera synergier och skapa givande samarbeten på flera plan.
    Vår marknadsnärvaro har börjat återgå till en för oss mer normal struktur och omfattning. Ännu är fysiska möten inte möjliga att genomföra överallt men en markant förändring har skett de senaste veckorna. På minussidan finns materialförsörjningsproblematiken som samtidigt aktualiserats alltmer och skapar en viss oro. Hittills har vi klarat oss bra men indirekt påverkats av kunder som inte fått insatsvaror i önskad omfattning och därför skjutit på leveranser. Även transporter omfattas av störningar och vi upplever generellt sett längre ledtider.
    Koncernen växer och vi fortsätter våra investeringsprogram för att kapacitetsmässigt kunna svara upp mot kundernas önskemål. Förstärkning av resurser sker både personellt och maskinellt samt genom utökning av fabriksytor. Parallellt pågår arbetet med att långsiktigt hållbarhetssäkra produkter och produktion via såväl interna aktiviteter som värdefulla samarbeten med kunder.
    Utvärdering av potentiella förvärvsobjekt är en ständigt pågående process. Vi har en väl genomarbetad urvalsmodell för identifiering av företag med verksamhet som så optimalt som möjligt kompletterar vår befintliga och samtidigt har förutsättningar för såväl organisk tillväxt som teknikutveckling.

Se vidare bifogad rapport.


För ytterligare information, kontakta:
»  Lennart Persson, VD och koncernchef, telefon 036 31 22 33


Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 14:00 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 2,9 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 300. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.

Prenumerera

Dokument & länkar