XANO│Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

Första kvartalet
»    Nettoomsättningen var 410 MSEK (262)
»    Resultat före skatt uppgick till 48 MSEK (22)
»    Resultat efter skatt uppgick till 37 MSEK (17)
»    Resultat per aktie var 5,35 SEK (2,55)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Efter den positiva avslutningen på 2016, med en uppåtgående marknadstrend och ett gynnsamt orderläge, fanns det all anledning för koncernen att gå in i det nya året med stor tillförsikt. Utfallet av verksamheten under det första kvartalet blev också mycket starkt. Samtliga affärsenheter rapporterade tillväxt med förbättrade marginaler. Sammantaget för koncernen mer än fördubblades rörelseresultatet i förhållande till jämförelseperioden och vinstmarginalen steg från 8,5 till 11,7 procent.
      Inom affärsenheten Industrial Solutions upplevde verksamheterna totalt sett ett positivt affärsklimat. Nyförvärvade Jorgensen bidrog med god omsättning och ett bra resultat samtidigt som övriga företag presterade bättre siffror än under jämförelseperioden. Uppdragen till större kontraktskunder ökade i volym samtidigt som omfattningen av leveranserna inom den projektrelaterade automationsverksamheten varierande något mellan kundsegmenten men sammantaget uppnådde en god nivå. Omsättningen för de egna produkterna som främst riktar sig mot möbel- och inredningstillverkare ökade ytterligare och gav även ett bra resultattillskott.
      Företagen inom affärsenheten Precision Technology rapporterade också starka utfall. Genomförda investeringar har inneburit ökad produktionskapacitet och högre tekniknivå. Kombinerat med fokuserade säljinsatser har företagen härigenom, förutom ökad omsättning, även uppnått en större spridning såväl branschmässigt som geografiskt med avseende på kunduppdragen. Merparten av volymtillväxten under perioden avsåg medicinteknikindustrin, där många kunder under föregående år flyttade fram sina beställningar.
      Även för affärsenheten Rotational Moulding fortsatte den positiva trenden från föregående år med generellt högre volymer och stärkt lönsamhet. Den goda utvecklingen under perioden var hänförlig till såväl kundspecifika som egna produkter och omfattade huvudparten av affärsenhetens branschsegment. Flera produktnyheter presenterades och aktivitetsnivån avseende ytterligare komplettering av de egna produktprogrammen var alltjämt hög.
      I närtid väntas marknadsförhållandena för koncernens verksamheter vara oförändrat goda. En mix av tillflöde av såväl nya kunder som nya projekt hos befintliga kunder samt en allmän konjunkturförbättring har medfört en generellt god orderingång under inledningen av året. Den positiva försäljningsutvecklingen avser i synnerhet den projektrelaterade verksamheten, där de uppdrag som senarelades under föregående år nu successivt rullar igång. Koncernens verksamheter fokuserar fortsatt på lönsam tillväxt liksom utvecklingsaktiviteter kopplade till de egna produktsortimenten och ytterligare förstärkning av säljresurserna.

Se vidare bifogad rapport.
 

Kontaktperson: Lennart Persson, verkställande direktör, telefon 036 31 22 33.

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017 kl. 13:00 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se 

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 1,4 miljarder SEK och antalet anställda är 775. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar