XANO offentliggör bolagsbeskrivning inför föreslagen utdelning och notering av AGES

Styrelsen i XANO Industri AB (publ) har föreslagit att årsstämman den 8 maj 2014 fattar beslut om utdelning till aktieägarna och avknoppning av det helägda dotterbolaget AGES Industri AB. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer AGES att noteras på NASDAQ OMX First North Premier med preliminär första handelsdag den 16 maj 2014. Inför noteringen har en bolagsbeskrivning upprättats och denna finns nu tillgänglig på www.xano.se och www.ages.se.

Bolagsbeskrivningen har granskats av NASDAQ OMX, som efter granskningen har godkänt AGES för upptagande till handel på First North Premier. Beslutet är villkorat av att årsstämman i XANO beslutar om avknoppning och utdelning.

AGES har utsett Remium Nordic AB till Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
»   Sune Lantz, VD, tel 070 676 47 00

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2014 kl 14:00.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag baserade i Norden och Baltikum. Företagen levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning.

Taggar:

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar