Kommuniké från extra bolagsstämma i Xhail AB (publ)

Report this content
1 oktober 2021

Aktieägarna i Xhail AB (publ) (”Bolaget” eller ”Xhail”) har den 1 oktober 2021 hållit extra bolagstämma i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Stämman beslutade att:

Lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 500 000 000 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna).

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Thorsell, VD

Email: ir@xhail.com

Xhail has developed the world’s most advanced automatic real music-generating platform. The patented technology combines stems from top-level musicians into ready musical pieces in a vast number of styles and genres.  Xhail puts music creation in the hands of everyone, in real-time-generating rights-cleared music, which is performed by professional musicians.  Xhail is currently developing its App that will result in a completely new way of creating real music and with a music-creation process so easy, it is fully accessible for the first time to enable unfettered creativity for everyone.

Xhail’s main business and technical development is shared between the United States, Sweden and Ireland.

Dokument & länkar