Delårsrapport Januari - Juni 2002

Delårsrapport Januari - Juni 2002 · Försäljningen under perioden uppgick till 355,8 MSEK (377,6) · Resultat före skatt och engångsposter uppgick till 27,2 MSEK(25,0) · Rörelsesmarginalen förbättrades till 8,0% jämfört med 6,6% för helåret 2001 · Stora framgångar inom marknadssegmentet Handel & Lojalitet · XPonCards USIM för tredje generationens mobilnät lanseras Resultaträkning i sammandrag April- Januari - Helår juni juni MSEK 2002 2001 2002 2001 Rullan 2001 de 12 mån Försäljning 169, 183,7 355,8 377,6 709,6 731,4 6 Rörelsekostnader - - -327,5 - -662,2 -683,4 156, 170,3 348,7 1 Rörelseresultat 13,5 13,4 28,3 28,9 47,4 48,0 Rearesultat/engå - - - 6,7 - 6,7 ngsposter Finansnetto -0,3 -3,2 -1,1 -3,9 -5,3 -8,1 Resultat före 13,2 10,2 27,2 31,7 42,1 46,6 skatt Skatt -5,6 -4,3 -10,7 -9,7 -16,8 -15,8 Resultat efter 7,6 5,9 16,5 22,0 25,3 30,8 skatt Data per aktie Antal aktier, 3.25 3.098 3.208 3.098 3.153 3.098 000 st 2 Antal aktier efter full 3.34 3.343 3.342 3.343 3.342 3.343 utspädning, 000 2 st Vinst per aktie, 2,34 1,90 5,14 7,10 8,02 10,26 SEK Vinst per aktie efter full 2,27 1,76 4,94 6,58 7,57 9,51 utspädning, SEK [REMOVED GRAPHICS] Försäljning och resultat Försäljningen uppgick under perioden till 355,8 MSEK (377,6). Minskade leveranser av kort till bank- och finanssektorn samt ändrad produktmix och därmed lägre försäljningspriser till mobiloperatörer ligger bakom den lägre omsättningen. Huvudparten av denna lägre omsättning har kunnat kompenseras genom minskade rörelsekostnader. Innevarande år präglas av en låg utbytestakt avseende bankkort i Sverige. Vid milleniumskiftet genomförde bankerna stora utbyten samtidigt som kortens giltighetstid förlängdes. Under 2001 genomfördes även mycket stora leveranser av SIM-kort till mobiloperatörer. Detta var en följd av brist på chip under fjärde kvartalet 2000. Mot bakgrund av kortutbytessituationen, normaliseringen av chipleveranser samt avmattningen inom mobiltelefonimarknaden, visar den något lägre omsättningen under 2002 på en cementering av XPonCards starka marknadsandel i Norden och på fortsatta framgångar inom Telecom. Rörelseresultatet uppgick under perioden till 28,3 MSEK (28,9). Finansiella mål Soliditeten uppgick vid utgången av perioden till 49 procent (40). Rörelsemarginalen uppgick under perioden till 8,0 procent, vilket är en förbättring med 1,4 procentenheter jämfört med helåret 2001. Rörelsemarginalen har positivt påverkats av minskade kostnader, såväl orderrelaterade som omkostnader. Avkastningen på eget kapital, mätt som tolv månader rullande, uppgick till 12,5 procent. Under föregående år påverkades avkastningen av reavinsten vid avyttring av tryckeriverksamheten om 6,7 MSEK. En motsvarande engångseffekt finns inte i år. XPonCards marknad Affärsområde Norden, som sedan årsskiftet är det nya samlade området för effektivare bearbetning av marknadssegmenten Bank & Finans, Handel & Lojalitet samt Offentligt & Transport, har under första halvåret funnit sin arbetsform. Inom affärsområdet erbjuder XPonCard plastkort med eller utan chip samt utvecklar kundspecifika applikationer. Genom XPonCard Service Systems erbjuds kunderna dessutom en rad tjänster för kortadministration, exempelvis kan nämnas administration av betalkort och lojalitetskort samt kundklubbar. Affärsområde Telecom är verksamt på den globala marknaden för SIM-kort och mjukvaruplattformar. Affärsområde Norden Det övergripande målet för Affärsområde Norden är att bibehålla XPonCards ledande position även efter övergången från magnetremsekort till smarta kort. Bank & Finans XPonCards nära samarbete med de nordiska bankerna i deras implementeringsprojekt avseende chipkort baserade på EMV-standarden (Europay, MasterCard, Visa) fortsätter. XPonCard står väl rustade inför introduktionen och utvecklingen mot att alla internationella kreditkort från den 1 januari 2005 skall vara försedda med chip. Förutom att svara för tillverkning, personalisering och distribution av kort, samarbetar XPonCard med de ledande chip- och applikationsleverantörerna kring de framtida løösningarna. Handel & Lojalitet Framgångarna med det nya konceptet för elektroniska presentkort har fortsatt. Samtidigt har marknadsbearbetningen intensifierats både vad gäller vanliga kort och för lösningar som innehåller kortadministrationstjänster. XPonCard Service Systems har ingått ett flertal nya avtal rörande oursourcing av totalansvar för kortlösningar. Offentligt & Transport XPonCard har under perioden levererat flera identitetskortslösningar till företag och organisationer. Marknaden för resekortslösningar fortsätter att uvecklas väl. Inom marknadssegmentet erbjuder XPonCard kort med magnetremsa såväl som kontaktlösa chipkort. Affärsområde Telecom Målet för Affärsområde Telecom är att senast 2005 vara en av de fem största leverantörerna för SIM-kort i Europa och att etablera tydlig marknadsnärvaro i Asien samt Nord- och Sydamerika. Affärsområde Telecom erbjuder SIM-kort och mjukvaruplattformar för mobila tjänster till mobiloperatörer på den internationella marknaden. Telecom-marknaden präglas fortsatt av svag tillväxt. Under perioden har XPonCard dock uppnått framgångar på marknaden. Intensifierad bearbetning av marknaderna i Nord- och Sydamerika, Mellanöstern samt Afrika har inletts. XPonCard bygger vidare på en kraftfull marknadsposition i Asien via försäljningskontoret i Bangkok och är nu på ett flertal asiatiska marknader en betydande leverantör av SIM-kort. XPonCard utvecklar kontinuerligt avancerade och användarvänliga SIM- kortslösningar för framtidens teknologier. XPonCards nya USIM-produkt (SIM-kort för de nya UMTS-näten), är efter utveckling, modifering och testning hos operatörer i nätverk, klar för marknaden. Lanseringen understryker XPonCards kompetens att leverera framtidens SIM-kort. Sammandrag av koncernens balansräkning MSK Juni Juni Dec 2002 2001 2001 Tillgångar - Goodwill och 47 59 55 immateriella tillgångar - Övriga 127 134 134 anläggningstillgångar - Omsättningstillgångar 239 259 233 - Kassa 38 5 10 Summa Tillgångar 450 457 432 Eget kapital, avsättningar och skulder - Eget kapital 220 183 198 - Avsättningar 24 23 10 - Skulder - Rörelseskulder 151 162 159 - Finansiella skulder 55 89 65 Summa skulder 206 251 224 Summa eget kapital, 450 457 432 avsättningar och skulder Soliditet 49% 40% 45% Eget kapital MSEK Jan-juni Jan-juni 2002 2001 Ingående eget kapital 198,0 160,7 Omräkningsdifferenser -2,2 2,7 Externt tecknade - 0,6 optionspremier Nyemission via 13,1 - optionsprogram Utdelning -4,9 -3,1 Periodens resultat 16,5 22,0 Utgående eget kapital 220,5 182,9 Data per aktie April- Januari-juni Helår juni SEK 200 2001 2002 2001 2001 2 Resultat efter 2,3 1,90 5,14 7,19 9,94 skatt 4 Resultat efter skatt exkl 2,3 1,90 5,14 4,94 7.78 reavinster och 4 engångsposter Eget kapital - - 67,81 59,03 63,90 Resultat efter skatt efter full 2,2 1,76 4,94 6,58 9,21 utspädning 7 Eget kapital efter full utspädning - - 69,92 63,08 67,12 Inom XPonCard finns ett utestående optionsprogram, riktade till nyckelmedarbetare, som innebär en maximal utspädning av antalet aktier och röster med 2,8%. Teckning av nya aktier kan göras mellan mars 2004 och juni 2004. Kassaflödesanalys i sammandrag April-juni Januari- Helår juni MSEK 2002 2001 2002 2001 2001 Kassaflöde före 29 16 48 41 76 förändringar i rörelsekapital Förändringar i 20 -49 -1 -68 -70 rörelsekapital Kassaflöde från den löpande 49 -33 47 -27 6 verksamheten Investeringar -9 -10 -16 -18 -36 Avyttring av den grafiska - - - 124 124 verksamheten Kassaflöde efter 40 -43 31 79 94 investeringar Finansiell verksamhet -26 32 -12 -113 -125 Nyemission - - 13 - 2 Utdelning -5 -3 -5 -3 -3 Omräkningsdifferens i 0 2 0 1 1 likvida medel Förändring av likvida medel 9 -12 27 -36 -31 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under andra kvartalet till 9 MSEK samt för hela 2002 till 16 MSEK. Finansiell ställning Det egna kapitalet har under året ökat med 13 MSEK tack vare de optioner som har utnyttjats för att teckna nya aktier. Detta tillskott tillsammans med periodens resultat har bidragit till att soliditeten per rapportdagen uppgår till 49%, vilket är en ökning från nivån vid årskiftet på 45%. Koncernens likvida medel, exklusive beviljade kreditramar, uppgick vid periodens slut till 38 MSEK, vilket är en ökning med 28 MSEK sedan slutet av 2001. Bolagets beviljade kreditutrymme överstiger den utnyttjade delen väsentligt. Personal Antalet anställda i XPonCard Group uppgick vid utgången av perioden till 399 personer, vilket är 7 fler än vid årsskiftet. Redovisningsprinciper Denna kvartalsrapport har upprättats enligt samma principer som senaste årsredovisning och bolaget följer Redovisningsrådets rekommendationer. Moderbolaget Moderbolaget bedriver enbart koncernsamordnande aktiviteter. Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Delårsrapport för tredje kvartalet 2002 lämnas den 23 oktober 2002. Stockholm den 18 juli 2002 Flemming Breinholt Koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00160/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00160/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

XPonCard hjälper sina kunder till stärkta relationer genom att tillvarata plastkortets alla möjligheter. Vi gör det genom att utveckla, tillverka och administrera kortlösningar för säkra transaktioner och mobil betalningsförmedling, förenklad administration och relationsbyggande.

Dokument & länkar