Delårsrapport Januari - September 2002

Report this content

Delårsrapport Januari - September 2002 · Försäljningen under tredje kvartalet ökade till 177,4 MSEK (174,0) · Försäljningen under perioden uppgick till 533,2 MSEK (551,6) · Resultat före skatt och engångsposter ökade med 12% till 39,0 MSEK · Rörelsesmarginalen förbättrades till 7,5% jämfört med 6,6% för helåret 2001 · Genombrottsorder värd 100 MSEK - XPonCard levererar de första smarta bankkorten i Sverige Resultaträkning i sammandrag Juli- Januari - Helår september september MSEK 2002 2001 2002 2001 Rullande 2001 12 mån Försäljning 177,4 174,0 533,2 551,6 712,9 731,4 Rörelsekostnader -165,5 -162,3 -493,0 -511,0 -665,0 -683,4 Rörelseresultat 11,9 11,7 40,2 40,6 47,9 48,0 Rearesultat/engångs - - - 6,7 - 6,7 poster Finansnetto -0,1 -2,0 -1,2 -5,9 -3,7 -8,1 Resultat före skatt 11,8 9,7 39,0 41,4 44,2 46,6 Skatt -5,1 -4,0 -15,8 -13,7 -17,9 -15,8 Resultat efter 6,7 5,7 23,2 27,7 26,3 30,8 skatt Data per aktie Antal aktier, 000 3.221 3.098 3.212 3.098 3.184 3.098 st Antal aktier efter full utspädning, 3.242 3.343 3.242 3.343 3.342 3.343 000 st Vinst per aktie, 2,08 1,84 7,22 8,94 8,26 9,94 SEK Vinst per aktie efter full 2,07 1,70 7,16 8,28 7,87 9,21 utspädning, SEK [REMOVED GRAPHICS] Försäljning och resultat Försäljningen uppgick under perioden till 533,2 MSEK (551,6). Innevarande år präglas av låg utbytestakt avseende bankkort i Sverige. Detta tillsammans med ändrad produktmix och lägre försäljningspriser till mobiloperatörer ligger bakom den lägre omsättningen. Huvudparten av den lägre omsättningen har kunnat kompenseras genom minskade rörelsekostnader. XPonCards servicetjänster för totallösningar efterfrågas alltmer. Trots den något lägre omsättningen under 2002 är XPonCards starka marknadsposition i Norden fortsatt stabil, och fortsatta framgångar inom Telecom har uppnåtts. Rörelseresultatet uppgick under perioden till 40,2 MSEK (40,6). Finansiella mål Soliditeten uppgick vid utgången av perioden till 51 procent (47). Rörelsemarginalen uppgick under perioden till 7,5 procent, vilket är en förbättring med 0,9 procentenheter jämfört med helåret 2001. Rörelsemarginalen har påverkats positivt av minskade kostnader, såväl orderrelaterade som omkostnader. Avkastningen på eget kapital, mätt som tolv månader rullande, uppgick till 12,8 procent. Under föregående år påverkades avkastningen av reavinsten vid avyttring av tryckeriverksamheten om 6,7 MSEK. En motsvarande engångseffekt finns inte i år. [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] XPonCards marknad Marknadsområde Norden är det samlade området för effektivare bearbetning av marknaderna Bank & Finans, Handel & Lojalitet samt Offentligt & Transport. XPonCard erbjuder inom marknadsområdet plastkort med eller utan chip samt kundspecifika applikationer. Genom XPonCard Service Systems (XSS) erbjuds kunderna dessutom en rad tjänster för kortadministration, exempelvis kan nämnas administration av betalkort och lojalitetskort samt kundklubbar. Marknadsområde Telecom är verksamt på den globala marknaden för SIM-kort och mjukvaruplattformar. Kunder inom båda marknadsområdena drar fördelar och använder hela utbudet av servicebyråtjänster och utvecklingsresurser som XPonCard har i de olika länderna. Dessa resurser byggs upp för att ge bästa bidrag till de finansiella måltalen där en faktor är fördelning mellan egen produktion/utveckling och externa partner. Marknadsområde Norden Det övergripande målet för Marknadsområde Norden är att bibehålla XPonCards ledande position även efter övergången från magnetremsekort till smarta kort. XPonCards nära samarbete med de nordiska bankerna i deras implementeringsprojekt avseende chipkort baserade på EMV-standarden (Europay, MasterCard, Visa) har resulterat i två ordrar från ledande svenska banker om leverans av bankkort enligt den nya EMV-standarden. Avtalen är på ett respektive tre år och det totala ordervärdet uppgår till 100 MSEK. Därför har XPonCard tecknat certifieringsavtal med Proton World International för utgivning av så kallade Prismakort. Certifieringen avser processgodkännande för personalisering av de första EMV-korten. Leveranserna startar under andra kvartalet 2003. Marknadsframgångarna under tredje kvartalet visar att XPonCard står väl rustade inför introduktionen och övergången till EMV-standarden 1 januari 2005. Marknadsbearbetningen inom Handel & Lojalitet har intensifierats under perioden. XPonCard har ingått flera avtal avseende kortleveranser samt en rad nya avtal rörande oursourcing av totalansvar för kortlösningar. XPonCard upplever allt tydligare branschglidning på den nordiska marknaden. Utvecklingen medför att SIM-kortslösningar kommer att bli plattform för såväl bank- och betalningstransaktioner som för inköp av varor och tjänster. Marknadsområde Telecom Målet för Marknadsområde Telecom är att senast 2005 vara en av de fem största leverantörerna av SIM-kort i Europa och att etablera tydlig marknadsnärvaro i Asien samt Nord- och Sydamerika. Marknadsområde Telecom erbjuder SIM-kort och mjukvaruplattformar för mobila tjänster till mobiloperatörer på den internationella marknaden. Telekommarknaden präglas fortsatt av svag tillväxt. Under perioden har XPonCard dock uppnått framgångar på marknaden och har ökat antalet kunder. XPonCard bygger vidare på en kraftfull marknadsposition i Asien via försäljningskontoret i Bangkok och är nu en betydande leverantör av SIM-kort på flera asiatiska marknader. XPonCard ställer ut på den internationella kortmässan Cartes 2002 i Paris 5-7 november. På mässan har XPonCard nominerats till Sesame Awards för "bästa GSM-lösning". XPonCard har nominerats för den egenutvecklade Short Messages Service på thailändska, SMS Thai, som lanserades av Orange Thailand. XPonCard har i sitt arbete i SIM Alliance medverkat till framtagandet av en global standard för mobilt Internet. Den nya öppna standarden utgår från gällande infrastruktur inom telekombranschen och innebär nya försäljningsmöjligheter för operatörer och fördelar för slutkunderna. XPonCard har under perioden utvecklat en egen browser enligt denna standard. Under perioden har det egenutvecklade USIM-kortet, SIM-kort för UMTS- näten, testats hos Skandinaviska kunder. Produktlansering är planerad till kommande årsskifte. Sammandrag av koncernens balansräkning MSEK September September Dec 2002 2001 2001 Tillgångar - Goodwill och immateriella tillgångar 45 59 55 - Övriga anläggningstillgångar 120 135 134 - Omsättningstillgångar 216 216 233 - Kassa 37 4 10 Summa Tillgångar 418 414 432 Eget kapital, avsättningar och skulder - Eget kapital 214 195 198 - Avsättningar 30 26 10 - Skulder - Rörelseskulder 120 109 159 - Finansiella skulder 54 84 65 Summa skulder 174 193 224 Summa eget kapital, avsättningar och 418 414 432 skulder Soliditet 51% 47% 45% Eget kapital MSEK Jan-sept 2002 Jan-sept 2001 Ingående eget kapital 198,0 160,7 Omräkningsdifferenser -2,5 9,5 Externt tecknade optionspremier - 0,7 Nyemission via optionsprogram 13,1 - Återköp av egna aktier -13,0 - Utdelning -4,9 -3,1 Periodens resultat 23,2 27,7 Utgående eget kapital 213,9 195,5 Data per aktie Juli-september Januari-september Helår SEK 2002 2001 2002 2001 2001 Resultat efter 2,08 1,84 7,22 8,94 9,94 skatt Resultat efter skatt exkl 2,08 1,84 7,22 6,78 7.78 reavinster och engångsposter Eget kapital - - 66,42 63,09 63,90 Resultat efter skatt efter full 2,07 1,70 7,16 8,28 9,21 utspädning Eget kapital efter full utspädning - - 70,04 66,85 67,12 Inom XPonCard finns ett utestående optionsprogram, riktade till nyckelmedarbetare, som innebär en maximal utspädning av antalet aktier och röster med 2,8%. Teckning av nya aktier kan göras mellan mars 2004 och juni 2004. Kassaflödesanalys i sammandrag Juli- Januari- Helår september september MSEK 2002 2001 2002 2001 2001 Kassaflöde före 24 20 72 61 76 förändringar i rörelsekapital Förändringar i -9 -27 -10 -95 -70 rörelsekapital Kassaflöde från den löpande 15 -7 62 -34 6 verksamheten Investeringar -2 -4 -18 -22 -36 Avyttring av den grafiska - - - 124 124 verksamheten Kassaflöde efter 13 -11 44 68 94 investeringar Finansiell verksamhet 0 11 -12 -102 -125 Nyemission - - 13 - 2 Utdelning - - -5 -3 -3 Återköp av egna aktier -13 - -13 - - Omräkningsdifferens i 0 0 0 1 1 likvida medel Förändring av likvida medel 0 0 27 -36 -31 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under tredje kvartalet till 5 MSEK samt för hela 2002 till 21 MSEK. Finansiell ställning Det egna kapitalet har under året ökat med 13 MSEK tack vare de optioner som har utnyttjats för att teckna nya aktier. XPonCard Group AB har per 2 september 2002 köpt 100.000 aktier till en kurs av 130 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår efter återköpet till 100.000 aktier. Det totala antalet aktier i XPonCard Group AB uppgår fortsatt till 3.251.657 aktier Periodens positiva resultat kombinerat med en lägre balansomslutning har gett en högre soliditet som per rapportdagen uppgår till 51%, vilket är en ökning från 45% per årsskiftet. Koncernens likvida medel, exklusive beviljade kreditramar, uppgick vid periodens slut till 37 MSEK, vilket är en ökning med 27 MSEK sedan slutet av 2001. Bolagets beviljade kreditutrymme överstiger den utnyttjade delen väsentligt. Personal Antalet anställda i XPonCard Group uppgick vid utgången av perioden till 411 personer (392 per årsskiftet). Redovisningsprinciper Denna kvartalsrapport har upprättats enligt samma principer som senaste årsredovisning och bolaget följer Redovisningsrådets rekommendationer. Moderbolaget Moderbolaget bedriver enbart koncernsamordnande aktiviteter. Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Bokslutskommuniké för 2002 lämnas den 18 februari 2003. Stockholm den 23 oktober 2002 Flemming Breinholt Koncernchef XPonCard är marknadsledande i Norden vad gäller utveckling, tillverkning och administration av helhetslösningar för plastkort och har en global verksamhet inom SIM-kort för mobiltelefoni. Bland kunderna återfinns banker, telekomoperatörer och butikskedjor, som ser plastkort med magnetremsa och i växande grad SmartCards som ett medel för säkrare transaktioner och långsiktiga kundrelationer. XPonCard är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01330/wkr0002.pdf

Dokument & länkar