Personer i ledande ställning genomför överlåtelse av aktier enligt aktieägaravtal

Personer i ledande ställning i Xspray Pharma har överlåtit aktier i bolaget till Karolinska Development AB och KCIF Co Investment Fund Kommanditbolag i enlighet med ett aktieägaravtal mellan parterna. Villkoren i aktieägaravtalet har redovisats i prospektet inför noteringen på First North. Samtliga innehav efter överlåtelsen omfattas av det lock-up-avtal som redovisas i prospektet.

Vid tidpunkten för prospektet inför noteringen på First North fanns ett aktieägaravtal mellan bolagets större befintliga aktieägare. Bakgrunden är att Karolinska Development och KCIF Co Investment Fund avyttrade aktier 2015 där aktieägaravtalet anger villkor för en eventuell tilläggsköpeskilling i form av en ”Earn-Out”. Detta aktieägaravtal upphör att gälla i samband med noteringen.

Ett antal aktieägare har enligt aktieägaravtalet åtagit sig att i samband med noteringen erlägga ersättning (”Earn-Out”) till Karolinska Development AB och KCIF Co Investment Fund Kommanditbolag. Earn-out:en består i att aktieägarna utan ersättning ska överlåta en viss del av sitt aktieinnehav i bolaget till Karolinska Development AB och KCIF Co Investment Fund Kommanditbolag.

Bland de parter i avtalet som förbundit sig att överlåta aktier finns tre personer med ledande ställning i bolaget; styrelseordförande Michael Wolff Jensen (aktieägare via bolaget MWJ Partners), styrelseledamoten Maris Hartmanis och bolagets vd Per Andersson. Avtalet omfattar också aktier som innehas av Recipharm Venture Fund AB där styrelseledamoten Carl-Johan Spak är vd.

Dessa överlåtelser har nu skett enligt avtalet och rapporteras av berörda parter till Finansinspektionen enligt gällande regelverk.

Nyckelpersonernas resterande innehav såväl som Karolinska Developments och KCIF Co Investment Funds innehav omfattas fortsatt av det 12-månaders lock-up-avtal som beskrivs i prospektet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB (publ)
Mobil: +46 (0)706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com

Xspray Pharma i korthet          

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays mål är att ha tre produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden under perioden 2020-2023, med en första produktlansering senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB (publ) handlas på Nasdaq First North Stockholm och Redeye är bolagets Certified Adviser.

Xspray Pharma AB (publ)
Gunnar Asplunds Allé 326
171 63 Solna
www.xspray.com