COVID-19 EPIDEMINS PÅVERKAN PÅ XVIVO PERFUSION

Report this content

XVIVO Perfusion ser på grund av Covid-19 epidemin en minskad efterfrågan på transplantationsprodukter åtminstone det närmaste kvartalet men ser ingen långsiktig påverkan på efterfrågan. De planerade starterna av de kliniska studierna i Europa har tvingats senareläggas. Ett åtgärdsprogram genomförs nu för att reducera utgifterna.

Den pågående Covid-19 epidemin har redan medfört omställningar och inskränkningar för de flesta verksamheter och så även för transplantationsbehandlingarna, framför allt inom de av viruset svårast drabbade länderna. Detta har medfört negativ påverkan på försäljningen för XVIVO Perfusion under det första kvartalet. Denna beräknas nu bli cirka 15% mindre än föregående år.

I Kina, som var det första landet att drabbas, gick det totala antalet transplantationer först ned dramatiskt men har de senaste veckorna börjat öka igen. Enligt våra kontakter på plats räknar man till exempel med att antalet njurtransplantationer skall var tillbaka på normal nivå igenom inom cirka tre veckor.

Det är givetvis svårt att beräkna effekterna av epidemin i västvärlden framöver men bolaget förväntar sig en tydlig negativ påverkan på efterfrågan av transplantationsprodukter på de drabbade marknaderna under framförallt det närmaste kvartalet och är berett på ytterligare åtgärder om det blir påverkan på efterfrågan under en längre period. Starten av de kliniska studierna i Europa som planerats inom hjärtpreservation samt PrimECC har pausats av de inblandade sjukhusen av samma skäl som ovan. Studierna var klara för att startas men vi måste nu avvakta med dessa till dess sjukhusen återgår till mer normal verksamhet.

XVIVO Perfusion ser inga anledningar till att minskningen i efterfrågan på transplantationsprodukter kommer att vara annat än tillfällig och att den kommer återgå till nivåer som innan epidemin när denna klingar av, då ju behovet av transplantationsbehandlingar kvarstår. Man kan förvänta sig att marknad efter marknad återgår i takt med belastningen på dessas sjukvård minskar. Bedömningen är också att sjukvårdssystem finansierade med försäkringslösningar kommer igång snabbast.

XVIVO Perfusion har en stark finansiell position men för att anpassa kostnadsläget till en minskad efterfrågan genomför XVIVO Perfusion nu ett kostnadsreduktionsprogram som under de närmaste kvartalen skall minska utgifterna till en väsentligt lägre nivå. Dessutom medför även den senarelagda starten av de planerade studierna att utgiftsnivån minskar.

”Åtgärder har inletts för att säkra en fortsatt god finansiell position för bolaget under virusepidemin. Ambitionen kvarstår och beredskap finns att starta de kliniska studierna med bolagets nya hjärtpreservationssystem samt med PrimECC, den nya priming-lösningen för hjärt-lungmaskiner, så snart detta blir möjligt.””, säger Magnus Nilsson, VD för XVIVO Perfusion.

 

Göteborg den 18 mars 2020
Magnus Nilsson, VD

XVIVO Perfusion AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:
Christoffer Rosenblad, CFO, tel: +46 735 192159, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, tel: +46 31-788 21 50, e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion

 

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 07:30 den 18 mars 2020.

_____________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

_____________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar:

Dokument & länkar