Delårsrapport januari–mars 2013

Stark försäljningstillväxt och positivt kassaflöde från den löpande verksamheten

FÖRSTA KVARTALET

• Omsättningsökningen var 23 procent i lokala valutor. Försäljningen var den högsta någonsin för ett enskilt kvartal och uppgick till 16,3 MSEK (13,8*), motsvarande en ökning om 18 procent i SEK.

• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,8 MSEK (5,0*) motsvarande en EBITDA marginal om 23 procent.

• Nettoresultatet uppgick till 2,4 MSEK, vilket gav ett resultat per aktie om 0,12 SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 4,0 MSEK.

• I slutet mars återkom FDA med ytterligare kompletterande frågor rörande ansökan om marknadsgodkännande för STEEN Solution™ på den amerikanska marknaden. Frågorna planeras vara besvarade vid månadsskiftet april/maj.

• Den kliniska studien i USA fortgår enligt plan, med goda kliniska resultat, 36 av planerade 42 patienter var transplanterade vid periodens utgång. Företaget bedömer att studien kan avslutas under andra kvartalet 2013.

• Fortsatt mycket stort intresse från kliniker i USA.

• Lager och distribution av produkter för Europa/Asien har tagits över i egen regi.

• Förstärkning av marknads- och säljorganisationen med en global marknad- och säljchef samt en regionchef i Europa.

Göteborg 19 april 2013

XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

* Jämförelsetal 2012 är Vitrolifes segment Transplantation så som det redovisats i Vitrolifes rapportering.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nilsson, VD, tel: 031-788 21 50, e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion.com
Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
För ytterligare information om Xvivo Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Xvivo Perfusion är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 19 april 2013 kl. 13:00.

______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
Xvivo Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. Xvivo-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar