Delårsrapport januari–september 2013

Fortsatt stark försäljningstillväxt och framsteg i registreringsprocessen av STEEN Solution™ i USA.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Bolaget hade ett möte med FDA där det meddelats att ett expertpanelmöte kommer hållas i början av 2014. Detta är positivt då ett expertpanelmöte normalt föregår ett registreringsbeslut och avslutar diskussion kring dokumentation.
 • FDA beslutade att de i studien ingående klinikerna får fortsätta att transplantera lungor som perfunderats med STEEN Solution™. Vid slutet av kvartalet hade sammanlagt 52 patienter i USA blivit transplanterade med lungor som gjorts tillgängliga genom användning av Steen Solution™ och XVIVOs perfusionsmaskin XPS™.
 • Dr Joel Cooper tillträder som Medical Advisor för XVIVO Perfusion. Dr Joel Cooper var den första kirurgen i världen som genomförde en lyckad lungtransplantation och är internationellt erkänd för sina banbrytande framsteg inom behandling av lungsjukdomar. Dr Cooper kommer tillföra sitt kliniska kunnande inom lungtransplantation och vara ett stöd för bolagets kliniska utveckling.
 • Avtal för att flytta kontraktsproduktionen av STEEN Solution™ har knutits under kvartalet. Detta kommer initialt medföra engångskostnader på cirka 1 MSEK, men kommer inom ett år medföra förbättrade bruttomarginaler på produkten.

TREDJE KVARTALET (JUL-SEP 2013)

 • Omsättningsökningen var 19 procent i lokala valutor. Försäljningen var det högsta någonsin för ett enskilt kvartal och uppgick till 16,8 MSEK (14,4*), motsvarande en ökning om 17 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,8 MSEK (-1,5*) motsvarande en EBITDA marginal om 23 procent.
 • Nettoresultatet uppgick till 1,6 MSEK, vilket gav ett resultat per aktie om 0,08 SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,5 MSEK på grund av 5.3 MSEK lageruppbyggnad.

PERIODEN (JAN-SEP 2013)

 • Omsättningsökningen var 20 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 48,9 MSEK (42,2*), motsvarande en ökning om 16 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10,0 MSEK (7,7*) motsvarande en EBITDA marginal om 20 procent.
 • Nettoresultatet uppgick till 5,7 MSEK, vilket gav ett resultat per aktie om 0,29 SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 6,4 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Den första transplantationen i Asien med hjälp av STEEN Solution™ genomfördes i oktober 2013.
 • XVIVO Perfusion har beslutat att lansera XPS™ systemet i Europa för att underlätta användningen av STEEN Solution™ på basis av goda kliniska resultat och ett stort intresse från kliniker i Europa.
 • En stämning mot Vivoline inlämnades den 11 oktober 2013 för att skydda XVIVO Perfusions rättigheter till patent avseende tre produkter uppfunna av Professor Stig Steen.

TELEFONKONFERENS

 VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14:00 torsdagen den 7 november 2013. Telefon: 08-50336434, ange kod 90670245

* Jämförelsetal 2012 är Vitrolifes segment Transplantation så som det redovisats i Vitrolifes rapportering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Nilsson, VD, tel: 031-788 21 50, e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion.com
Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
För ytterligare information om Xvivo Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Xvivo Perfusion är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 7 november 2013 kl. 08:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar