HÖG TILLVÄXT FÖR VARM PERFUSION OCH FRAMSTEG INOM FoU-PORTFÖLJEN

Report this content

FÖRSTA KVARTALET 2019 (JAN – MAR)

  • Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 24 procent och uppgick till 46,8 MSEK (37,9). Ökningen motsvarar 13 procent i lokala valutor. Total försäljning (inklusive kapitalvaror) under kvartalet ökade med 12 procent och uppgick till 47,7 MSEK (42,5). Ökningen motsvarar 3 procent i lokala valutor.
  • Varm perfusion stod för 43 procent (35) av försäljningen utan kapitalvaror.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), justerat för kostnader för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför Sverige, uppgick till 8,8 MSEK (7,2), motsvarande en EBITDA-marginal om 18 procent (17). Redovisad EBITDA uppgick till 3,2 MSEK (7,2) motsvarande en EBITDA-marginal om 7 procent (17).
  • Rörelseresultat justerat för kostnad för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför Sverige uppgick till 3,7 MSEK (3,1). Redovisat rörelseresultat uppgick till -1,9 MSEK (3,1), efter att avskrivningar om 5,1 MSEK (4,0) belastat kvartalet.
  • Nettoresultatet uppgick till -0,3 MSEK (3,8), vilket gav ett resultat per aktie om -0,01 SEK (0,15).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 0,1 MSEK (9,1), främst påverkat av ökad kapitalbindning i kapitalvaror i varulager om -10,3 MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -11,7 MSEK (-10,9 MSEK).
  • Reimbursement för hela EVLP-processen erhållet i Frankrike.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • På ISHLT premiärvisades XVIVO:s hjärtpreservationsmaskin för världens ledande hjärttransplantationskirurger.
  • På ISHLT presenterades även de goda resultaten från de första sex hjärttransplanterade patienterna från studien som pågår på Lunds universitetssjukhus. Resultaten från studien indikerar att metoden är säker att använda på människa. Detta innebär att större randomiserade studier kan inledas med metoden.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14:00 onsdag den 24 april 2019. Telefon: +46 (0)850 558 356.

Göteborg den 24 april 2019
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50, magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 7:30 den 24 april 2019.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar: