Kallelse till årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i XVIVO Perfusion AB (publ), org.nr 556561-0424 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 april 2018 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Mässans gata 10 i Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels       vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 20 april 2018, och

dels       anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast måndagen den 23 april 2018. Anmälan skall ske till Kristoffer Nordström, antingen skriftligen på adress XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, 400 14 Göteborg, per telefon 0735-192164, per fax 031-788 21 69 eller per e-post kristoffer.nordstrom@xvivoperfusion.com.

Vid anmälan skall aktieägare uppge fullständigt namn och gärna person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. För aktieägare som företräds av ombud bör en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt översändas i original tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.xvivoperfusion.com. Den som företräder juridisk person skall även förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken för att få delta på stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 20 april 2018 bör aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017
 9. Beslut om
  a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning;
  b. resultatdisposition; och
  c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2017 års förvaltning
 10. Valberedningens redogörelse för sitt arbete
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
 14. Fastställande av förfarande för tillsättande av valberedning
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
 16. Beslut om emission av teckningsoptioner till anställda i XVIVO Perfusion-koncernen
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
 19. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Ordförande vid stämman (punkten 2)

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen advokat Olof Thorsell.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkten 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkten 12)

Styrelsearvode föreslås utgå med totalt 1 035 000 kronor (1 000 000), varav 205 000 kronor till styrelsens ordförande (195 000), 130 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter (125 000), 40 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (40 000), 40 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (40 000) samt 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott (25 000). Förslaget innebär en höjning av det totala styrelsearvodet med 35 000 kronor jämfört med föregående år.

Arvode till revisorn föreslås under mandattiden utgå enligt av revisionskommittén godkänd faktura.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkten 13)

Valberedningen föreslår omval av Gösta Johannesson, Erik von Schenck, Camilla Öberg och Folke Nilsson samt nyval av Yvonne Mårtensson och Alan Raffensperger. Styrelsens ordförande Fredrik Mattsson och styrelseledamoten Semmy Rülf har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Gösta Johannesson.

Närmare uppgift om föreslagna ledamöter finns på Bolagets webbplats www.xvivoperfusion.com.

Fastställande av förfarande för tillsättande av valberedning (punkten 14)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar anta följande riktlinjer för utseende av valberedning. Dessa ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseendet av valberedning fattas av stämman.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, som ska representera de tre till röstetalet större aktieägarna. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska senast vid utgången av tredje kvartalet varje år kontakta de röstmässigt största aktieägarna i Bolaget baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti året före årsstämma för att en valberedning ska inrättas. De aktieägare som vid denna tidpunkt är de röstmässigt större ägarna har rätt att vardera utse en representant att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning har tillträtt. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren.

I valberedningens uppdrag ingår att inför årsstämma lämna förslag till (i) val av ordförande vid stämman, (ii) beslut om antalet styrelseledamöter, (iii) val av och beslut om arvoden till styrelsens ordförande samt styrelseledamöterna, (iv) val av och beslut om arvoden till revisor, samt (v) samt för det fall valberedningen så finner lämpligt beslut om ny valberedningsprocedur.

Styrelsens förslag

Dispositioner beträffande Bolagets vinst (punkten 9b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (punkten 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Gruppen andra ledande befattningshavare består för närvarande av fyra personer. Sammansättning och storlek av denna grupp kan förändras över tiden till följd av verksamhetens utveckling.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den årliga rörliga ersättningen för verkställande direktören är maximerad till sex månadslöner. För andra ledande befattningshavare är den årliga rörliga ersättningen maximalt tre månadslöner. Den årliga rörliga ersättningen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av olika parametrar jämfört med på förhand fastställda mål. Parametrarna är hänförliga till Bolagets försäljning, resultat och individuellt uppsatta mål. Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Uppsägningstid för verkställande direktören skall vara maximalt tolv månader och för övriga ledande befattningshavare maximalt sex månader. Vid uppsägning från Bolagets sida utgår avgångsvederlag om maximalt tolv månadslöner till verkställande direktören. Till övriga ledande befattningshavare utgår inget avgångsvederlag vid uppsägning av deras anställning.

Styrelsen skall årligen utvärdera om man till årsstämman skall föreslå någon form av aktierelaterat incitamentsprogram.

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om emission av teckningsoptioner till anställda i XVIVO Perfusion-koncernen (punkten 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 315 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier på följande villkor (”Teckningsoptionsprogrammet”).

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma samtliga av XVIVO Perfusion-koncernen anställda den 1 maj 2018 samt nyanställda därefter med anställningsdatum senast den 19 oktober 2018. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör en del av det föreslagna Teckningsoptionsprogrammet.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom betalning senast den 26 oktober 2018. Teckningskursen för optionerna ska motsvara optionernas marknadsvärde. Värderingen av teckningsoptionerna ska baseras på beräkning enligt Black&-Scholes optionsvärderingsmodell och utföras med hjälp av oberoende expert. En preliminär värdering indikerar att värdet per teckningsoption blir cirka 0,60 kronor.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 4 maj 2020 till och med 29 maj 2020. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget.

Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske ska motsvara ett belopp uppgående till 150 procent av det vägda medelvärdet av betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under (i) perioden från och med den 2 maj 2018 till och med den 16 maj 2018 för personer anställda den 1 maj 2018, och (ii) de 10 föregående handelsdagarna före dag för anställning för de personer som anställs under perioden 2 maj 2018 till och med den 19 oktober 2018, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde.

Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner ökar Bolagets aktiekapital med 8 190 kronor, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Styrelsen föreslår även att styrelsen ska ges rätt att istället för att utge teckningsoptioner besluta om införande av ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram för deltagare i länder där tilldelning av teckningsoptioner inte är praktiskt möjligt eller lämpligt. Sådant alternativt incitamentsprogram ska, så långt som det är praktiskt möjligt, vara utformat på så sätt att det motsvarar villkoren i Teckningsoptionsprogrammet). Det maximala totala utfallet får dock inte överstiga ett belopp motsvarande 10 000 000 kronor. Ersättning enligt ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram förutsätter anställning i Bolaget eller ett koncernenbolag under hela perioden för Teckningsoptionsprogrammet.

Bolaget har sedan tidigare två utestående incitamentsprogram. För ytterligare information hänvisas till not 3 i Bolagets bokslutskommuniké för 2017.

För giltigt beslut enligt punkten 16 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkten 17) 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 2 619 000 aktier. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot kontant betalning, betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551). Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med förvärv eller kapitalanskaffningar.

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om knappt tio procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

För giltigt beslut enligt punkten 17 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier (punkten 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att förvärva högst så många aktier i Bolaget att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv av aktie på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Syftet med förslaget till återköpsbemyndigande är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma anpassa Bolagets kapitalstruktur till dess kapitalbehov och därvid bland annat kunna använda de återköpta aktierna som betalningsmedel vid förvärv av tillgångar eller rättigheter. 

För giltigt beslut enligt punkten 18 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Fullmaktsformulär, redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt fullständiga förslag enligt punkterna 2, 9 b) och 11-18, finns tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida www.xvivoperfusion.com senast tre veckor före stämman. Handlingarna översänds utan kostnad till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 26 190 496 stycken, samtliga av samma aktieslag, och Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören om Bolaget, Bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman.

Göteborg i mars 2018
XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen

Frågor hänvisas till:
Fredrik Mattsson, styrelsens ordförande, +46 8-614 00 20, fredrik.mattsson@bure.se
Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

Informationen lämnades för publicering den 22 mars 2017 kl. 09:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar: