Kommuniké från årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

På XVIVO Perfusions årsstämma den 3 maj beslutades bl.a. följande:

• Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015.

• Omval av Fredrik Mattsson, Erik von Schenck, Semmy Rülf, Gösta Johannesson, och Folke Nilsson, samt nyval av Camilla Öberg till styrelseledamöter, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Fredrik Mattsson.

• Styrelsearvode ska utgå med totalt ska utgå med totalt 840 000 kronor, varav 170 000 kronor till styrelseordföranden, 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, 40 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 40 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott.

• Antagande av riktlinjer för utseende av valberedning, att gälla tills vidare, i enlighet med valberedningens förslag.

• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om

nyemission av högst 2 150 000 aktier motsvarande knappt 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

• Föreslagen emission av totalt 212 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till nyteckning av aktier godkändes. Teckningsoptionerna ska erbjudas samtliga anställda i XVIVO Perfusion AB. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med cirka 5 418 kronor motsvarande en utspädning om cirka 1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Göteborg 4 maj 2016
XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen

Frågor hänvisas till:
Fredrik Mattsson, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20
Christoffer Rosenblad, CFO, telefon +1 720 616 2101, email: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

Informationen lämnades för publicering den 4 maj 2016 kl. 08:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ First North Premier och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar