Kommuniké från årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

På XVIVO Perfusions årsstämma den 27 april 2018 beslutades bl.a. följande:

• Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017.

• Val av Gösta Johannesson (omval), Erik von Schenk (omval), Camilla Öberg (omval), Folke Nilsson (omval), Yvonne Mårtensson och Alan Raffensperger till styrelseledamöter, samt val av Gösta Johannesson till styrelsens ordförande, i enlighet med valberedningens förslag.

• Styrelsearvode ska utgå med totalt 1 035 000 kronor, varav 205 000 kronor till styrelseordföranden, 130 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, 40 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 40 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott.

• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst 2 619 000 aktier motsvarande knappt 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

• Föreslagen emission av totalt 315 000 teckningsoptioner i enlighet med föreslaget teckningsoptionsprogram godkändes. Teckningsoptionerna ska erbjudas till samtliga av XVIVO Perfusion-koncernen anställda den 1 maj 2018 samt nyanställda därefter med anställningsdatum senast den 19 oktober 2018 till en kurs motsvarande marknadsvärdet vid utgivandetillfället. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 4 maj 2020 till och med 29 maj 2020. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 8 190 kronor motsvarande en utspädning om cirka 1,2 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

• Styrelsen bemyndigandes att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att förvärva högst så många aktier i XVIVO Perfusion AB att innehavet vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Göteborg 27 april 2018
XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gösta Johannesson, Styrelsens ordförande. +46 8 614 00 20
Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50, magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 14:40 den 27 april 2018.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar:

Prenumerera