Kommuniké från årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

Report this content

På XVIVO Perfusions årsstämma den 25 april 2019 beslutades bl.a. följande:

• Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018.

• Val av Gösta Johannesson (omval), Camilla Öberg (omval), Folke Nilsson (omval), Yvonne Mårtensson (omval), Alan Raffensperger (omval) och Dag Andersson till styrelseledamöter, samt val av Gösta Johannesson till styrelsens ordförande, i enlighet med valberedningens förslag.

• Styrelsearvode ska utgå med totalt 1 180 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelseordföranden, 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, 40 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 40 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott.

• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om

nyemission av högst 2 640 000 aktier motsvarande knappt 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

• Föreslagen emission av totalt 351 000 teckningsoptioner i enlighet med föreslaget teckningsoptionsprogram godkändes. Teckningsoptionerna ska erbjudas till samtliga av XVIVO Perfusion-koncernen anställda den 1 maj 2019 samt nyanställda därefter med anställningsdatum senast den 18 oktober 2019 till en kurs motsvarande marknadsvärdet vid utgivandetillfället. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 3 maj 2021 till och med 31 maj 2021. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 9 126 kronor motsvarande en utspädning om cirka 1,33 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

• Styrelsen bemyndigandes att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att förvärva högst så många aktier i XVIVO Perfusion AB att innehavet vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Göteborg 25 april 2019

XVIVO Perfusion AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gösta Johannesson, styrelsens ordförande, telefon +46 8-614 00 20

Christoffer Rosenblad, CFO, telefon +46 735-19 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50, e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com.

Denna information är sådan information som XVIVO Perfusion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 16.30 CET.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar: