Kommuniké från årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

Report this content

På XVIVO Perfusions årsstämma den 31 mars 2020 beslutades bl.a. följande:

• Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.

• Val av Gösta Johannesson (omval), Camilla Öberg (omval), Folke Nilsson (omval), Yvonne Mårtensson (omval) och Dag Andersson (omval) till styrelseledamöter, samt val av Gösta Johannesson till styrelsens ordförande, i enlighet med valberedningens förslag. Val av KPMG som bolagets revisor med Jan Malm som huvudansvarig revisor för en mandattid som sträcker sig till utgången av årsstämman för räkenskapsåret 2020.

• Styrelsearvoden beslutades vara oförändrade gentemot föregående år. Styrelsearvode ska utgå med totalt 1 005 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelseordföranden, 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, 40 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 40 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott.

• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst 2 660 000 aktier motsvarande knappt 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

• Föreslagen emission av totalt 408 000 teckningsoptioner i enlighet med föreslaget teckningsoptionsprogram godkändes. Teckningsoptionerna ska erbjudas till samtliga av bolagets eller i bolagets svenska dotterbolag anställda den 1 maj 2020 samt nyanställda därefter med anställningsdatum senast den 31 augusti 2020 till en kurs motsvarande marknadsvärdet vid utgivandetillfället. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 2 maj 2022 till och med 31 maj 2022. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 10 608 kronor motsvarande en utspädning om cirka 1,53 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

• Styrelsen bemyndigandes att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att förvärva högst så många aktier i XVIVO Perfusion AB att innehavet vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Göteborg 31 mars 2020

XVIVO Perfusion AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gösta Johannesson, styrelsens ordförande, telefon +46 8-614 00 20

Christoffer Rosenblad, CFO, telefon +46 735-19 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50, e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com.

Denna information är sådan information som XVIVO Perfusion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020  kl. 17.00 CET.

_____________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

_____________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar:

Dokument & länkar