Kommuniké från årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

På XVIVO Perfusions årsstämma igår den 7 maj beslutades bl.a. följande:

• Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2012

• Omval av styrelseledamöterna Semmy Rülf, Erik von Schenck, Magnus Nilsson, Fredrik Mattsson samt nyval av Folke Nilsson och Gösta Johannesson, i enlighet med Bures förslag. Till styrelsens ordförande nyvaldes Fredrik Mattsson.

• Styrelsearvode skall utgå med totalt 470.000 kronor, varav 150.000 kronor till styrelsens ordförande och 80.000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda av företaget.

• Nyval av KPMG som revisor, med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.

• Inrättande av valberedning inför nästa årsstämma, i enlighet med Bures förslag.

• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.950.000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.

• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

• Föreslagen emission av totalt 195.000 optionsrätter med åtföljande rätt till nyteckning av aktier godkändes. Optionsrätterna skall erbjudas anställda i XVIVO Perfusion-koncernen. Vid fullt utnyttjandeav optionsrätterna kommer aktiekapitalet öka ca 2.500 kronor motsvarande en utspädningen om ca 1 procent av det totala antalet aktier och röster.

Göteborg 8 maj 2013
XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen

Frågor hänvisas till:
Fredrik Mattsson, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20
Christoffer Rosenblad, CFO, telefon 031-788 21 59

Xvivo Perfusion är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 8 maj 2013 kl. 08:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
Xvivo Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. Xvivo-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar