Optionsprogram till VD och vice VD/CFO

Magnus Nilsson (VD) har köpt 400 000 köpoptioner och Christoffer Rosenblad (vice VD och CFO) har köpt 100 000 köpoptioner via ett optionsprogram utställt av tre stora ägare i XVIVO Perfusion AB. Varje option ger möjlighet att köpa en XVIVO Perfusion-aktie inom en tvåårsperiod.

Köpoptionerna är värderade till marknadspris enligt Black-Scholes och varje option ger rätten att köpa en XVIVO Perfusion-aktie till ett pris av 124,00 SEK inom en tvåårsperiod. XVIVO Perfusion AB (publ) är ej kontraktspart för denna transaktion då optionerna utfärdas av tre stora ägare i bolaget. Bolagets styrelse är informerade om transaktionen och ser positivt på optionsprogrammet.

Göteborg 22 mars 2018

Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 8:30 den 22 mars 2018.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Prenumerera