Valberedning i XVIVO Perfusion AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i XVIVO Perfusions valberedning inför årsstämman 2017:

Gösta Johannesson, företräder Bure Equity AB
Martin Lewin, företräder Eccenovo AB,
Thomas Olausson,

Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 3 maj 2016.

Årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) kommer att hållas den 26 april 2017 i Göteborg. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman kan skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om behandling av ärende skickas till XVIVO Perfusion AB (publ), Att: Styrelsens ordförande, Box 53015, 400 14 Göteborg och måste inkomma till styrelsen senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Göteborg 20 september 2016
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christoffer Rosenblad, CFO, tel: +1 720 616 2101, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com
Xvivo Perfusion AB (publ) lämnade följande information, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för publicering den 20 september 2016 kl. 14:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ First North Premier och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar