Valberedning i XVIVO Perfusion AB (publ)

Report this content

Följande personer har utsetts att ingå i XVIVO Perfusions valberedning inför årsstämman 2019:

Henrik Blomquist, företräder Bure Equity AB
Joachim Spetz, företräder Swedbank Robur
Martin Lewin, företräder Eccenovo AB
Gösta Johannesson, Styrelsens Ordförande

Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 27 april 2018. Valberedningen representerar tillsammans 28 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) kommer att hållas den 25 april 2019 i Göteborg. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman kan skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om behandling av ärende skickas till XVIVO Perfusion AB (publ), Att: Styrelsens ordförande, Box 53015, 400 14 Göteborg och måste inkomma till styrelsen senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Göteborg 24 september 2018
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Christoffer Rosenblad, CFO, tel: +46 735 192159, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar: