XVIVO Perfusion AB (publ) delårsrapport januari – mars 2018

REKORDFÖRSÄLJNING UNDER KVARTALET OCH GOD EBITDA

FÖRSTA KVARTALET 2018 (JAN – MAR)

• Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 13 procent och uppgick till 37,9 MSEK (33,6). Ökningen motsvarar 17 procent i lokala valutor. Den totala försäljningen under kvartalet ökade med 13 procent och uppgick till 42,5 MSEK (37,5). Ökningen motsvarar 18 procent i lokala valutor.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7,2 MSEK motsvarande en EBITDA-marginal om 17 procent. För jämförelsekvartalet 2017 uppgick EBITDA justerat för jämförelsestörande poster till 5,0 MSEK motsvarande en EBITDA marginal om 13 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 3,1 MSEK (0,0), efter avskrivningar om 4,0 MSEK (3,7).
• Nettoresultatet uppgick till 3,8 MSEK (0,0), vilket gav ett resultat per aktie om 0,15 SEK (0,00).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 9,2 MSEK (-2,0).
• Försäljning av varm perfusion (STEEN Solution™ samt produkter och tjänster relaterade till användningen av XPS™ och LS™) stod för 35 procent (36) av försäljningen utan kapitalvaror.
• Reimbursement-koder (s.k. CPT-koder) för hela EVLP-processen i USA har varit på plats sedan 1 januari 2018, vilket förenklar ersättningsprocessen för sjukhus på den amerikanska marknaden.
• 2 XPS™ levererades under kvartalet. Vid kvartalets utgång hade 47 kliniker tillgång till XPS™ eller LS™.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14:00 torsdagen den 26 april 2018. Telefon: +46 (0)8 5059 6306, ange kod 17299565#

Göteborg den 26 april 2018
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50, magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 7:00 den 26 april 2018.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar:

Prenumerera