XVIVO Perfusion AB (publ) teckningsoptioner av serie 2019/2021 fulltecknat

Report this content

Årsstämman i XVIXO Perfusion AB (publ) (”XVIVO”) beslutade den 25 april 2019 att emittera högst 351 000 teckningsoptioner av serie 2019/2021 till anställda i XVIVO och XVIVO:s svenska dotterbolag med anställningsdatum senast den 18 oktober 2019. Totalt tecknades 351 000 optioner, vilket innebär att emissionen har fulltecknats.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i XVIVO till en teckningskurs motsvarande 150 procent av det volymvägda medelvärdet av de betalkurser för XVIVO:s aktie som noterats på Nasdaq Stockholm för varje handelsdag under (i)  perioden 2 maj 2019 – 15 maj 2019 för personer anställda den 1 maj 2019, och (ii) de 10 föregående handelsdagarna före dag för anställning för de personer som anställts under perioden 2 maj 2019 – 18 oktober 2019. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske till en kurs av 278,91 kronor under perioden 3 maj 2021 – 31 maj 2021.

Teckningsoptionerna har emitterats till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer XVIXO:s aktiekapital att öka med 8 971,13 kronor, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,3 procent av det totala antalet aktier och röster i XVIVO.

Göteborg 23 oktober 2019
Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50, magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 13:00 den 23 oktober 2019.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar: