XVIVO Perfusion delårsrapport januari - mars 2016

17% TILLVÄXT *UTAN KAPITALVAROR OCH 22% EBITDA-MARGINAL UTAN ENGÅNGSKOSTNADER

FÖRSTA KVARTALET (JAN – MAR 2016)

• Försäljningen utan kapitalvaror** under kvartalet ökade med 16 procent och uppgick till 29,1 MSEK (25,1). Ökningen motsvarar 17 procent i lokala valutor. Den totala försäljningen under kvartalet ökade med 5 procent och uppgick till 33,5 MSEK (31,8).
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exklusive engångskostnader uppgick till 7,3 MSEK (4,5) motsvarande en EBITDA marginal exklusive engångskostnader om 22 procent. Engångskostnader relaterade till ansökan till Nasdaqs huvudlista och budet på Vivoline har belastat kvartalet med 2,4 MSEK, vilket ger ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 4,9 MSEK (2,9) motsvarande en EBITDA marginal om 15 procent.
• Nettoresultatet uppgick till 1,1 MSEK (0,0), vilket gav ett resultat per aktie om 0,05 SEK (0,00) efter att avskrivningar om 3,1 MSEK (2,7) belastat kvartalet.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 5,3 MSEK (-5,9) och kassan förstärktes med 1,5 MSEK jämfört med föregående kvartal till 42,7 MSEK.
• Försäljning för varm perfusion (STEEN Solution™ samt produkter och tjänster relaterade till användningen av XPS™) stod för 31 procent (30) av försäljningen utan kapitalvaror. Total försäljning för varm perfusion (STEEN Solution™, XPS™ samt produkter och tjänster relaterade till användningen av XPS™) stod för 40 procent (45) av den totala försäljningen inklusive kapitalvaror.
• 3 XPS™ såldes under kvartalet, varav av 2 till Europa och 1 till USA. Frankrike och Schweiz var nya länder som fick tillgång till XPS™ under kvartalet.
• Bolaget har erhållit CE-märke på en patentskyddad produkt, PrimECC®, utvecklad för att förbereda (priming på engelska) hjärtlungmaskinen inför öppen hjärtkirurgi. Företaget kommer att utöka den kliniska dokumentationen för PrimECC® genom en klinisk studie under 2016.
• XVIVO Perfusion AB:s aktie upptogs till handel på Nasdaq First North Premier den 8 februari 2016. Bolagets aktier handlas fortsatt med samma kortnamn och ISIN-kod.
• Rysslands Federal Service for Supervision on Health Care har godkänt Perfadex® och STEEN Solution™ för lungtransplantation, vilket möjliggör försäljning till klinisk användning av Perfadex® och STEEN Solution™ i Ryssland.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

• Brigham & Women ’s Hospital i Boston, USA blir först i Nordöstra USA att teckna avtal om anskaffning av XPS.
• XVIVO Perfusion lämnade ett rekommenderat offentligt erbjudande till ägare av aktier och teckningsoptioner av serie 2015/2016 i Vivoline Medical.
• Vid rapportens publicering har 25 kliniker tillgång till XPS™, varav 18 kliniker i USA och 6 kliniker i Europa.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14:00 tisdagen den 26 april 2016. Telefon: 08-50336434, ange kod 76364070

Göteborg 26 april 2016
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

* Försäljningsökningen är i lokala valutor
** Försäljning av Kapitalvaror är försäljningsintäkter från XPS™.  Försäljning utan Kapitalvaror är all annan försäljning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: +1 720 616 2101, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, tel: 031-788 21 50, e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Informationen lämnades för publicering den 26 april 2016 kl. 08:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ First North Premier och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Prenumerera