XVIVO utökar NOVEL studien i USA

University of Washington, Seattle, som är en av de större amerikanska lungtransplantations-klinikerna, har anslutits till den amerikanska NOVEL studien. Kliniken är den tredje som har köpt en XPS för detta ändamål. Intresset för STEEN Solution™ metoden och XPS™ är fortsatt stort i USA.

XVIVO Perfusion AB (publ) fick i det föregående kvartalet klartecken från FDA att öka antalet center i den pågående NOVEL studien i USA. Att University of Washington i Seattle kommer att delta i NOVEL studien leder till att fler lungsjuka patienter nu kan transplanteras.

NOVEL studien designades för att på ett säkert sätt öka antalet användbara lungor från donatorpoolen och pågår nu på 8 centra i USA. I studien jämförs de kliniska resultaten efter transplantation av lungor som varmperfunderats efter att initialt ha bedömts som oanvändbara med en kontrollgrupp av sådana som initialt ha bedömts som användbara. Hittills har 54 patienter i NOVEL studien genomgått transplantation efter varmperfusion med STEEN Solution™ metoden. Resultaten så här långt in i studien indikerar på att lungor som utvärderats med STEEN Solution™ i en XPS™ inte skiljer sig säkerhetmässigt och funktionellt från lungor som transplanterats direkt. Dessa resultat indikerar alltså på att fler donerade lungor på ett säkert sätt kommer att kunna användas till transplantation till gagn för patienterna på väntelista för nya lungor. Dessa resultat samstämmer med de som publicerats från centra i Kanada och Europa som kliniskt använt STEEN Solution™ med likvärdig teknik.

"Vi ser att intresset ökar i och utanför USA för bolagets teknologi för varmperfusion med STEEN Solution™ och XPS™ i och med att den kliniska erfarenheten blir mer spridd. Det är spännande att ledande klinikers intresse är så stort att de investerar betydande belopp i utrustning för att kunna ansluta till NOVEL studien. Detta därför att det möjliggör för dem att kunna transplantera fler svårt lungsjuka patienter." säger Dr Magnus Nilsson, VD på XVIVO Perfusion.

Göteborg 6 november 2013

XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
För ytterligare information om Xvivo Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Xvivo Perfusion är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 6 november 2013 kl. 11:00.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar